Наредба № 9 за изследване на продукти от човешка кръв за повърхностен антиген на вируса на хепатит б и антитела срещу вирусите на синдрома на придобитата имунна недостатъчност

Наредба № 9 за професионалната квалификация на стенографите и машинописците

Наредба № 9 от 11 февруари 2003 г. за медицинското обслужване на корабите

Наредба № 9 от 11 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (…

Наредба № 9 от 11 юни 2009 г. за придобиване на квалификация по професия “сержант (старшина за военноморските сили) – командир”

Наредба № 9 от 12 февруари 2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения

Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека

Наредба № 9 от 14 август 1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

Наредба № 9 от 16 декември 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (загл. доп. – дв, бр. 60…

Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване

Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

Наредба № 9 от 19 ноември 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойн…

Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Наредба № 9 от 2 май 2007 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на енергийни култури

Наредба № 9 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.4. “мерки, насочени към опазване здравето на животните” по приоритетна ос № 2 “аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетин…

Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

Наредба № 9 от 22 май 2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор

Наредба № 9 от 22 юни 2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти

Наредба № 9 от 23 април 2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност

Наредба № 9 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

Наредба № 9 от 23 юли 2008 г. за условията и реда, при които се признават на територията на република България свидетелствата за управление на моторни превозни средства и регистрационните номера на моторните превозни средства на съюзнически и чужди въо…

Наредба № 9 от 25 април 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт “трансфузионна хематология”

Наредба № 9 от 25 ноември 2003 г. за реда, начина и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините и социалноосигурителните фондове

Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения (загл. изм. – дв, бр. 15 от 2001 г.)

Наредба № 9 от 28 януари 2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им

Наредба № 9 от 29 декември 2002 г. за дейността по сертифициране на сметки на функционални структури, разпореждащи се със средства от фондове и програми на европейския съюз

Наредба № 9 от 29 май 1998 г. за набиране на извънбюджетни приходи и реда за тяхното разходване в министерството на здравеопазването и бюджетните организации в системата на здравеопазването по реда на § 8 от закона за народното здраве

Наредба № 9 от 29 юли 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране

Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “създаване на стопанства на млади фермери” по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 9 от 3 октомври 2008 г. за определяне на условията и реда за допълнително материално стимулиране към основната заплата на служителите от централната администрация на министерството на правосъдието, пряко ангажирани в подпомагане дейността на …

Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

Наредба № 9 от 4 април 1988 г. за продажба чрез търг на конвертируема валута на стокопроизводители

Наредба № 9 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “охранител”

Наредба № 9 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия “монтьор по автоматизация”

Наредба № 9 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията “техник-растениевъд”

Наредба № 9 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “фризьор”

Наредба № 9 от 5 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. “акваекологични мерки” на приоритетна ос № 2 “аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аква…

Наредба № 9 от 8 август 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (загл. изм. – дв, бр. 16…

Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

Наредба № 9 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “кинолог”

Наредба № 90 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “химик-технолог”

Наредба № 90 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани

Наредба № 91 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “работник в текстилно производство”

Наредба № 91 от 4 август 2006 г. за хигиена на фуражите

Наредба № 91 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съ…

Наредба № 919 от 8 декември 2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в република България (загл. изм. – дв, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)

Наредба № 92 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “еколог”

Наредба № 92 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на вратите

Наредба № 93 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване

Наредба № 94 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на облегалки за глава на седалките на моторни превозни средства (загл. изм. – дв, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 95 от 4 август 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал

Наредба № 95 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад

Наредба № 95а от 14 април 2006 г. за одобряване типа на устройство за непряко виждане и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за непряко виждане

Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на европейския съюз

Наредба № 96 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категории м1 и N1 по отношение защитата на пътниците при страничен удар

Наредба № 97 от 18 август 2006 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз

Наредба № 97 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача

Наредба № 98 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на европейския съюз

Наредба № 98 от 8 януари 2004 г. за изискванията към формата и размерите на мястото за монтиране на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и техните ремаркета при одобряване на типа

Наредба № 99 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз

Наредба № 99 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства

Наредба № H-1 от 22 януари 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Наредба № H-1 от 9 януари 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях

Наредба № H-6 от 20 май 2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти

Наредба № H-7 от 20 май 2014 г. за държавната геодезическа мрежа

Наредба № H-9 от 20 май 2014 г. за държавната гравиметрична мрежа

Наредба № I-1 от 16 септември 2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в държавна агенция “национална сигурност”

Наредба № I-107 от 9 юни 2004 г. за условията и реда за съгласуване на изискванията към прихващащите интерфейси и другите въпроси, свързани с тях

Наредба № I-11 от 19 януари 2005 г. за охраната на морския участък от държавната граница на република България

Наредба № I-121 от 24 юни 2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари

Наредба № I-13 от 19 януари 2005 г. за охраната на речния участък от държавната граница и вътрешните водни пътища на република България

Наредба № I-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства

Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Наредба № I-171 от 2 юли 2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции

Наредба № I-181 от 3 декември 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

Наредба № I-183 от 4 декември 2002 г. за условията и реда за взаимодействието между контролните органи на министерството на вътрешните работи и лечебните заведения при оказване на помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. …

Наредба № I-51 от 12 март 2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

Наредба № I-6 от 12 октомври 2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от държавна агенция “национална сигурност”

Наредба № I-69 от 19 май 2000 г. за условията и реда за установяването на психологичната пригодност за боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси

Наредба № I-7 от 13 юли 2009 г. за реда за достъп до информационните фондове на държавна агенция “национална сигурност”

Наредба № Iв-991 от 3 юли 2006 г. за формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между информационния център по задължителните застраховки “гражданска отговорност” на автомобилистите и “злополука” на пътниците, министерството на вътрешните…

Наредба № Iз-1429 от 1 юни 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № Iз-1457 от 28 август 2007 г. за условията и реда за привличане на граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала да помагат за изпълнение на законово определените функции на национална служба “полиция”

Наредба № Iз-1695 от 26 септември 2006 г. за организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица

Наредба № Iз-1935 от 25 октомври 2006 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване

Наредба № Iз-1941 от 25 юли 2011 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

Наредба № Iз-41 от 12 януари 2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между министерството на вътрешните работи, комисията за финансов надзор и информационния център към гаранционния фонд

Наредба № Iз-849 от 17 април 2014 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в академията на министерството на вътрешните работи за учебната 2014/2015 г.

Наредба № Iз-895 от 1 април 2011 г. за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия

Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране

Наредба № Iз-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност

Наредба № Iз-1669 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Наредба № Iз-2061 от 5 октомври 2012 г. за регистрацията и отчета на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техника на министерството на вътрешните работи

Наредба № V-12-1720 от 13 май 2014 г. за едромащабната топографска карта

Наредба № V-12-299 от 16 септември 2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии

Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти

Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача,…

Наредба № Із-575 от 2 март 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

Наредба № Із-1027 от 12 май 2010 г. за организацията и дейността на звената “общинска полиция” в република България

Наредба № Із-1201 от 1 юни 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци

Наредба № Із-2205 от 26 октомври 2012 г. за условията и реда за извършване на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Наредба № Із-2209 от 29 октомври 2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност

Наредба № Із-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност

Наредба № Із-553 от 12 март 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

Наредба № дв-103 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците

Наредба № ко-02-56 от 12 декември 1997 г. за лицензиране на изпълнители при прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Наредба № н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

Наредба № н-00-0005 от 8 юни 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

Наредба № н-1 от 1 февруари 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от валутния закон

Наредба № н-1 от 14 март 2007 г. за информационния регистър на културните организации

Наредба № н-1 от 14 януари 2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и бъл…

Наредба № н-1 от 16 април 2007 г. за регистрация и отчет на моторните превозни средства в системата на министерството на извънредните ситуации (загл. изм. – дв, бр. 5 от 2009 г.)

Наредба № н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи

Наредба № н-10 от 18 март 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на министерството на отбраната

Наредба № н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността

Наредба № н-10 от 31 март 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Наредба № н-11 от 30 април 2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в република България

Наредба № н-11 от 31 август 2012 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба “военна полиция”

Наредба № н-12 от 12 април 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите

Наредба № н-12 от 17 юли 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

Наредба № н-12 от 18 май 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от министерството на отбраната, българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

Наредба № н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимит…

Наредба № н-12 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на европейския съюз (загл. изм. – дв, бр. 6 от 2012 г., в сила от 20.01.2012 г.)

Наредба № н-13 от 8 октомври 2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители за назначаване на длъжности в службата на военния аташе към дипломатическите представителства на република България

Наредба № н-14 от 18 май 2011 г. за психологически подбор и психологическите аспекти за оценка на личния състав на служба “военна информация”

Наредба № н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Наредба № н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

Наредба № н-15 от 25 май 2011 г. за придобиване на квалификация по професия “сержант (старшина за военноморските сили) – инструктор”

Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс…

Наредба № н-16 от 23 ноември 2006 г. за реда за осигуряване прозрачност на финансовите взаимоотношения между държавните органи и органите на местното самоуправление и държавните и общинските предприятия и финансовата прозрачност в рамките на определени…

Наредба № н-16 от 25 май 2011 г. за придобиване на квалификация по професия “сержант (старшина за военноморските сили) – логистик”

Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ

Наредба № н-17 от 25 май 2011 г. за придобиване на квалификация по професия “сержант (старшина за военноморските сили) – администратор”

Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба № н-18 от 19 декември 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, неговото отчитане извън нормалната му пр…

Наредба № н-18 от 20 юли 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства

Наредба № н-19 от 13 юни 2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на …

Наредба № н-19 от 15 декември 2006 г. за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на европейския съюз и на бъ…

Наредба № н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършва…

Наредба № н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбранат…

Наредба № н-2 от 12 януари 2012 г. за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи

Наредба № н-2 от 2 юли 2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му

Наредба № н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по схемата на общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

Наредба № н-2 от 24 март 2009 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на европейския съюз

Наредба № н-2 от 3 май 2012 г. за разследване на авиационни произшествия с военни въздухоплавателни средства

Наредба № н-2 от 30 май 2007 г. за техническите и функционалните изисквания към автоматизираните системи за водене на материалната отчетност в търговските обекти за безмитна търговия

Наредба № н-2 от 30 януари 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

Наредба № н-2 от 6 април 2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система “археологическа карта на България”

Наредба № н-2 от 6 март 2009 г. за униформеното облекло на служителите в главна дирекция “национална служба “гражданска защита” и в териториалните дирекции “гражданска защита” на министерството на извънредните ситуации

Наредба № н-20 от 15 декември 2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни…

Наредба № н-20 от 29 декември 2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от застрахователните предприятия

Наредба № н-21 от 17 август 2011 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на република България

Наредба № н-21 от 29 декември 2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от кредитни и финансови институции

Наредба № н-22 от 16 юли 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Наредба № н-22 от 18 септември 2012 г. за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи

Наредба № н-24 от 17 август 2010 г. за условията, реда и размерите на стипендиите на децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи

Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Наредба № н-29 от 12 ноември 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при освобождаване от военна служба

Наредба № н-3 от 15 март 2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните пре…

Наредба № н-3 от 15 февруари 2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от българската армия при и…

Наредба № н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на европейския съюз, или друга държава – страна по с…

Наредба № н-3 от 26 януари 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на националния документален архив на националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите

Наредба № н-3 от 27 май 2009 г. за специфичните изисквания за заемане на длъжностите “оператор” и “координатор” в центровете за приемане на спешни повиквания с единен европейски номер 112

Наредба № н-3 от 28 ноември 2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите

Наредба № н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности

Наредба № н-3 от 4 септември 2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги

Наредба № н-3 от 6 април 2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация

Наредба № н-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на регламент (еио) № 3821/85 на съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и регламент …

Наредба № н-3 от 8 октомври 2013 г. за водене на регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него

Наредба № н-3 от 8 февруари 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от мин…

Наредба № н-30 от 23 ноември 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите

Наредба № н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Наредба № н-32 от 19 септември 2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти

Наредба № н-32 от 3 декември 2010 г. за условията и реда за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни и за достъп до регистъра на военнослужещите

Наредба № н-33 от 23 ноември 2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища

Наредба № н-33 от 9 декември 2010 г. за реда за изготвяне на регистър за отчитане на служебните дела и начина на определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела

Наредба № н-4 от 11 декември 2009 г. за реда за водене на регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от закона за културното наследство

Наредба № н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води

Наредба № н-4 от 14 юни 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

Наредба № н-4 от 18 февруари 2013 г. за военномедицинска експертиза

Наредба № н-4 от 20 май 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата

Наредба № н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на система интрастат

Наредба № н-4 от 3 юни 2009 г. за условията и реда за създаване и функциониране на национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели

Наредба № н-4 от 8 октомври 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности

Наредба № н-5 от 11 декември 2009 г. за реда за създаване и дейност на научни групи към музеите (загл. изм. – дв, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.)

Наредба № н-5 от 11 март 2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на военномедицинската академия

Наредба № н-5 от 13 май 2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на …

Наредба № н-5 от 2 март 2011 г. за условията и реда за приемане във военна академия “г. с. раковски”

Наредба № н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от национален фонд “култура”

Наредба № н-5 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотич…

Наредба № н-5 от 8 септември 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата

Наредба № н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове

Наредба № н-6 от 29 март 2013 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи

Наредба № н-6 от 29 юни 2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор”

Наредба № н-6 от 29 юни 2007 г. за организацията на творческата дейност в държавните културни институти, в държавните културни институти с национално значение и в българските културни институти в чужбина

Наредба № н-7 от 12 юни 2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност

Наредба № н-7 от 17 май 2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при отиване и връщане …

Наредба № н-7 от 8 март 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба “воен…

Наредба № н-8 от 20 май 2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на република България

Наредба № н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба № н-8 от 3 август 2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към министерството на отбраната

Наредба № н-8 от 9 март 2011 г. за режима на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете при осъществяване отбраната на страната

Наредба № н-9 от 14 август 2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени

Наредба № н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на европейския съюз (загл. изм. – дв, бр. …

Наредба № н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело

Наредба № н-9 от 27 април 2012 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции

Наредба № н-9 от 29 юли 2003 г. за реда за използване на архивните документи, съхранявани в дирекция “централен военен архив” – велико търново

Наредба № рд-02-20-1 от 19 юни 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по черноморското и дунавското крайбрежие и монитори…

Наредба № рд-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Наредба № рд-02-20-14 от 29 септември 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалифика…

Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност

Наредба № рд-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата

Наредба № рд-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

Наредба № рд-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Наредба № рд-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Наредба № рд-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация

Наредба № рд-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № рд-07-2 от 17 май 2012 г. за предоставяне на парични средства на служителите на агенцията за социално подпомагане, назначени по трудов договор, за представително облекло

Наредба № рд-07-2 от 25 май 2011 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7, чл. 36, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Наредба № рд-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Наредба № рд-07-6 от 10 октомври 2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в агенцията за социално подпомагане

Наредба № рд-07-7 от 5 октомври 2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Наредба № рд-07-8 от 27 октомври 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от кодекса на труда

Наредба № рд-07/2 от 19 март 2008 г. за реда за използване на събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби от иа “главна инспекция по труда”

Наредба № рд-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Наредба № рд-08-20 от 14 януари 1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в република България

Наредба № рд-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Наредба № рд-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Наредба № рд-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (загл. изм. – дв, бр. 5 от 2012 г.)

Наредба № рд-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Наредба № рд-16-130 от 24 февруари 2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди

Наредба № рд-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Наредба № рд-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, усл…

Наредба № рд-16-301 от 20 март 2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

Наредба № рд-16-317 от 27 февруари 2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енерги…

Наредба № рд-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

Наредба № рд-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост

Наредба № рд-16-558 от 8 май 2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в република България

Наредба № рд-16-57 от 28 януари 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите

Наредба № рд-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Наредба № рд-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и за създаване, п…

Наредба № рд-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното прогнозиране и планиране (загл. изм. – дв, бр. 74 от 2013 г.)

Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария

Наредба за административното обслужване (загл. изм. – дв, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.)

Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки (загл. изм. – дв, бр. 52 от 2012 г., в сила от 10.07.2012 г.)

Наредба за базисните цени на трайните насаждения (загл. изм. – дв, бр. 107 от 2000 г.)

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Наредба за безопасност на запалките

Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

Наредба за взаимодействието между регистър булстат и други национални и ведомствени регистри и информационни системи

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

Наредба за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове (загл. изм. -…

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Наредба за водене на регистъра за обществени поръчки

Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от държавната комисия по ценните книжа и за подлежащите на вписване обстоятелства

Наредба за воденето и съхраняването на регистъра на приватизационните фондове от комисията по ценните книжа и фондовите борси и за подлежащите на вписване обстоятелства

Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време

Наредба за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт (загл. изм. – дв, бр. 100 от 2006 г.)

Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство

Наредба за възнагражденията на резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия

Наредба за възнагражденията на собствениците на техника, повикана на учебно-мобилизационни сборове

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите

Наредба за геолого-техническата документация на проучвателните и миннодобивните обекти

Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове

Наредба за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост

Наредба за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на столична община

Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги

Наредба за дейността на заложните къщи

Наредба за дейността на централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти

Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в република България и задграничн…

Наредба за дейността, набирането и разходването на средствата по фонд “тютюн” към министерството на земеделието

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

Наредба за договаряне на работната заплата

Наредба за документите за заемане на държавна служба

Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по закона за хазарта (загл. изм. – дв, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)

Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност

Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ео на европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към прод…

Наредба за достъпа на нотариусите до националната база данни “население”, поддържана от министерството на регионалното развитие и благоустройството

Наредба за достъпа на нотариусите до националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи – “национален регистър на българските лични документи”

Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. – дв, бр. 44 от 2001 г., изм. – дв, бр. 43 от 2005 г.)

Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги

Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионално направление “военно дело” по специалностите от регулираната професия “офицер за тактическо ниво на управление”

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” в професионално направление “военно дело” по специалностите от регулираните професии “офицер за оперативно ниво на управление” и “оф…

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността “ветеринарна медицина”

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на република България

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

Наредба за единен регистър и кадастър на разрешенията за търсене и/или проучване

Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в република България

Наредба за единната информационна система за противодействие на престъпността

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите “медицина” и “дентална медицина” за образователно-квалификационна степен “магистър” (загл. изм. – дв, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите “медицинска сестра” и “акушерка” за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление “здравни грижи” за образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по …”

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление “организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски” на образователно-квалификационна степен…

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “архитектура” на образователно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация “архитект”

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “инженерен дизайн” от професионално направление “общо инженерство”

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “кинезитерапия” за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” от професионално направление “обществено здраве”

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “право” и професионална квалификация “юрист”

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “управление на здравните грижи” за образователно-квалификационните степени “магистър” и “бакалавър” от професионално направление “обществено здраве”

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “фармация” за образователно-квалификационна степен “магистър”

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител”

Наредба за електронните административни услуги

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. – дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях

Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла

Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти

Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейството

Наредба за забрана на пускането и предлагането на пазара на стоки, които съдържат диметилфумарат

Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна

Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация

Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Наредба за заплащането на правната помощ

Наредба за извършване на обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии от общинската транспортна схема на територията на столична община

Наредба за изготвянето и воденето на националния баланс на запасите, регистъра на откритията и специализирания кадастър на находищата на подземни богатства

Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на столична община

Наредба за изграждане на общодостъпна среда в град софия

Наредба за изграждане, експлоатация и развитие на национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в република България

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на столична община (загл. изм. – решение № 135 от 13.03.2008 г.)

Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници

Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин (загл. изм. – дв, бр. 10 от 2009 г.)

Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки

Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки

Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид

Наредба за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия (загл. изм. – дв, бр….

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Наредба за изискванията към бързо замразените храни

Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните дружества

Наредба за изискванията към дейността на управляващите дружества

Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели

Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи

Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория

Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека

Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти

Наредба за изискванията към някои млечни белтъци – казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека

Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека

Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за…

Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени

Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека

Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие

Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита

Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (загл. изм. – дв, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)

Наредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане

Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели

Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни

Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло

Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца

Наредба за изискванията към храните със специално предназначение

Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Наредба за износ и временен износ на движими паметници на културата

Наредба за използването на таксиметрови апарати на територията на столичната голяма община

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците на другите възпоменателни знаци на територията на столична община

Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия

Наредба за категоризация на железопътните линии в република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии

Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение

Наредба за категоризиране на плажовете

Наредба за категоризиране на ски пистите

Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране

Наредба за командировките в страната

Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат

Наредба за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на република България при охрана на въздушното пространство на република България

Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки

Наредба за концесиите

Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация

Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

Наредба за маркировката за съответствие

Наредба за материалното стимулиране на служителите в националния статистически институт

Наредба за медицинската експертиза

Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна е…

Наредба за минималните ликвидни средства на приватизационен фонд

Наредба за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане

Наредба за мястото и начина на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели

Наредба за набиране, разходване и контрол на средствата по националния фонд за опазване на околната среда (загл. изм. – дв, бр. 64 от 2002 г.)

Наредба за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд “рехабилитация и социална интеграция” към министерския съвет

Наредба за националния геоложки фонд (загл. изм. – дв, бр. 43 от 2011 г.)

Наредба за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите

Наредба за образуване и прилагане на цените на електрическата енергия

Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 г.

Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв – бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Наредба за общи правила за взаимен достъп до мрежите на пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея

Наредба за общинската собственост

Наредба за общинските лечебни заведения

Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност

Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност

Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в република България или премина…

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани

Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките

Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино

Наредба за опазване на околната среда в морските води

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности

Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток

Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Наредба за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната

Наредба за определяне на позитивен лекарствен списък в република България

Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие

Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга

Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз (загл. доп. – дв, бр. 6 от 2012 г.)

Наредба за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба

Наредба за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужба “радиоразпръскване”

Наредба за определяне на размера на местните данъци

Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода

Наредба за определяне на условията, реда и цените за доставка на плазма на производителите на лекарства

Наредба за определяне размера на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужещи

Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд

Наредба за организация на движението на територията на столична община

Наредба за организация на дейностите по подготовка и представяне на доклади в комисията на европейския съюз за прилагане на нормативни актове от правото на европейските общности в областта на околната среда

Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на република България, обслужващи кораби от международно плаване

Наредба за организацията и контрола по изпълнението на националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г.

Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в министерството на вътрешните работи

Наредба за организацията на единната система за туристическа информация

Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Наредба за осигурителните каси

Наредба за осигуряване безопасността на изследователските ядрени инсталации

Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи

Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

Наредба за основните норми за радиационна защита

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на регламент (ео) № 343/2003 на съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за р…

Наредба за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на черно море

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация

Наредба за отчитане и опазване на движимите паметници на културата

Наредба за отчитане, съхраняване, превозване на ядрен материал и прилагане на гаранциите по договора за неразпространение на ядреното оръжие (загл. изм. – дв, бр. 33 от 2001 г.)

Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти

Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения

Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн

Наредба за оценка на имуществото на държавните и общинските предприятия при образуването и преобразуването на еднолични търговски дружества с държавно имущество

Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии

Наредба за пазарите на територията на столична община

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. изм. – дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и из…

Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана

Наредба за плащанията с инвестиционни бонове и счетоводното им отчитане

Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита

Наредба за подготовка на наборници и запасни специалисти

Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на столична община

Наредба за ползване на студентските общежития и столове

Наредба за ползването на повърхностните води

Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Наредба за правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на столичната община и взаимоотношенията с местните органи на изпълнителната власт

Наредба за правилата за класифициране на винените сортове лози

Наредба за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки

Наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина

Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от закона за хазарта

Наредба за предварително опакованите количества продукти

Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на република България

Наредба за предоставяне на социалните услуги “асистенти за независим живот” (загл. изм. – решение № 42 от 17.01.2008 г., изм. – решение № 443 от 19.07.2012 г.)

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Наредба за представителите по индустриална собственост

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на столична община

Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на европейския съюз, на европейската централна банка и на европейската инвестиционна банка

Наредба за приватизация на група предприятия чрез посредници

Наредба за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение

Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението

Наредба за придобиване на допълнителни инвестиционни бонове за компенсиране на заработени до 31 декември 1997 г., но незаплатени работни заплати

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на столична община

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци (кучета и котки) на територията на столична община

Наредба за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки (загл. доп. – дв, бр. 64 от 2003 г.)

Наредба за признаване на право за упражняване на професията “ветеринарен лекар” в република България на граждани и лица, придобили ветеринарномедицинско образование и/или правоспособност в държави – членки на европейския съюз, европейското икономическо…

Наредба за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването (загл. изм. – дв, бр. 82 от 2006 г.)

Наредба за прилагане на глава осма “дипломирани експерт-счетоводители от закона за счетоводството

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

Наредба за прилагане на фиксираните цени на вътрешните и международните пощенски услуги предоставяни от “български пощи” – еад

Наредба за прилагане на фиксираните цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми

Наредба за прилагане на цените на топлинната енергия и на природния газ за вътрешния пазар (загл. изм. – дв, бр. 36 от 2000 г., изм. – дв, бр. 63 от 2000 г.)

Наредба за прилагане на чл. 4 от закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Наредба за прилагане на чл. 5, ал. 2 от закона за амнистия и връщане на отнети имущества

Наредба за прилагане на чл. 7, ал. 3 от закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на столична община

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от зут за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди по чл. 225а, ал. 1 от зут за премахване на незаконни строежи или части от тях от о…

Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на закона за подземните богатства

Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика

Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита националният фонд “българска гора”

Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

Наредба за провеждане на конкурси за финансиране на проекти и програми от фонд “рехабилитация и социална интеграция” към министерския съвет

Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по закона за подземните богатства

Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на б…

Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия

Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения

Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди

Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи

Наредба за разглеждане на спорове по закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество

Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътр…

Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси

Наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча

Наредба за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии

Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита

Наредба за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване

Наредба за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество

Наредба за регистрация и контрол на задграничните дружества с българско държавно участие

Наредба за регистрация на ръководните органи на местните поделения на признатите от министерския съвет изповедания в република България

Наредба за регистриране на наименованията на артистичните групи

Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги

Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “гарантирани вземания на работниците и служителите”

Наредба за реда за воденето и съдържанието на регистъра на дружествата, на които е издадена лицензия за доброволно здравно осигуряване

Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (…

Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз

Наредба за реда за заплащане на таксите по закона за безопасно използване на ядрената енергия

Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация

Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация

Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита

Наредба за реда за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти в рамките на тарифни квоти

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

Наредба за реда за издаване на разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд

Наредба за реда за издаване на разрешение за придобиване на акции на друг приватизационен фонд, за преобразуване и за прекратяване на приватизационните фондове

Наредба за реда за използване на документите от националния архивен фонд

Наредба за реда за използване на държавните дългосрочни облигации, емитирани по закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., за погасяване на задълженията към държавата, възникнали по реда на същия закон

Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и деклариране на другите обекти за съхранение на зърно и за контрола върху тяхната дейност (загл. изм. – дв, бр. 103 от 2005 г., изм. – дв, бр. 95 от 2008 г…

Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в република България

Наредба за реда за набиране, управление и разходване на средствата по фонд “укрепване на здравето” към министерството на здравеопазването

Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (загл. изм. – дв, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.)

Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции

Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по закона за марките и географските означения

Наредба за реда за плащане на вноската при превишение на националната млечна квота

Наредба за реда за получаване и управление на дарения от столичната община

Наредба за реда за предоставяне и унищожаване на отнети в полза на държавата вещи по закона за електронните съобщения

Наредба за реда за предоставяне на посреднически услуги от агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели за наемане на работа на български граждани

Наредба за реда за представяне в националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Наредба за реда за преобразуване и приватизация на лечебните заведения

Наредба за реда за прикриване на служители на министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица

Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на министерството на вътрешните работи

Наредба за реда за регистрация на доставчиците на удостоверителни услуги

Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите

Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”

Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “радиоактивни отпадъци”

Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в република България и мерките за тяхната защита

Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения

Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки

Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки

Наредба за реда и начина за извършване на метрологичен надзор

Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в европейската схема за търговия с емисии

Наредба за реда и начина за издаване на лицензии за извършване на проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на ремонт на средства за измерване

Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци

Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията

Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на регламент (ео) № 1907/2006 (REACH)

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

Наредба за реда и начина за определяне в патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на република България

Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата

Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Наредба за реда и начина на администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове

Наредба за реда и начина на взаимодействие между министерството на културата, министерството на вътрешните работи, министерството на правосъдието, министерството на икономиката, енергетиката и туризма, министерството на земеделието и храните, комисията…

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси

Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път (загл. доп. – дв, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.)

Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на столичната община

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на столична община

Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на столична община

Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях

Наредба за реда, условията и критериите за признаването на организациите на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителни

Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни

Наредба за секретните патенти

Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали

Наредба за символиката и отличията на столична община

Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване

Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република България (загл. изм. – дв, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Наредба за служебното положение на държавните служители

Наредба за снабдяване с основни хранителни и нехранителни стоки във време на война

Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за взEмане на проби и анализ на торове

Наредба за специално ползване на пътищата

Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци

Наредба за специфичните изисквания към мазнините за мазане

Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти

Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители

Наредба за статистическите изследвания на структурата на насаждения с определени овощни видове

Наредба за статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството, говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, козевъдството и в производството на месо, мляко и млечни продукти

Наредба за стоките, имитиращи храни

Наредба за стокообмена, направленията и механизмите за осигуряване на военновременния план

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Наредба за структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на пенсионноосигурителните дружества, за условията за ползване на заеми от тях и за поддържането на минимални ликвидни средства от пенсионноосигурителните дружества и о…

Наредба за студентските стажове в държавната администрация

Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на столична община

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане

Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия

Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия

Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за медицинските изделия

Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България

Наредба за третиране на биоотпадъците

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Наредба за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели

Наредба за трудовото възнаграждение на екипажите на риболовни кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица

Наредба за трудоустрояване

Наредба за търговете и конкурсите

Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите

Наредба за управление на държавните здравни заведения

Наредба за управление на еднолични търговски дружества с държавно имущество

Наредба за управление на общинските пътища

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Наредба за упражнение и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на столичната община

Наредба за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство

Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

Наредба за условията и реда за водене на регистър на националния архивен фонд

Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на административния регистър

Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие

Наредба за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на държавната комисия по ценните книжа

Наредба за условията и реда за връщане на кооперации и кооперативни съюзи на тяхно иззето, одържавено или преразпределено имущество след 10 септември 1944 г.

Наредба за условията и реда за въвеждане и прилагане на автономни мерки за суспендиране на митата

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Наредба за условията и реда за възлагане на дейности по чл. 7, ал. 2 от закона за малките и средните предприятия

Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването, и за реда и цените за з…

Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони

Наредба за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от националната здравноосигурителна каса (загл. изм. – дв, бр. 61 от 200…

Наредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на организацията на северноатлантическия договор (нато)

Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита

Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, попълването и управлението на националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози (загл. доп. – дв, бр. 13 от 2010 г.)

Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. – дв, бр. 3 от 2006 г.)

Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори

Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – дв, бр. 3 от 2006 г.)

Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества

Наредба за условията и реда за изграждане на система за бързо предупреждение за храни и фуражи в република България

Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия

Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Наредба за условията и реда за издаване на военни карти за самоличност и за обявяване на тяхната невалидност

Наредба за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от министерството на външните работи

Наредба за условията и реда за издаване на експортни лицензии

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (загл. изм. – дв, бр. 17 от 2003 г., загл. изм. – дв, бр. 59 от 2006 г.)

Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти

Наредба за условията и реда за издаване на разрешение на приватизационен фонд за вземане на заем

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в република България

Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от държавна агенция “национална сигурност”, които ползват жилище при условията на свободно договаряне

Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне

Наредба за условията и реда за изпълнение на протокола за опазване на околната среда към договора за антарктика

Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в република България в рамките на предоставяне на услуги (загл. изм. – дв, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.01.200…

Наредба за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения

Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения

Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата

Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси

Наредба за условията и реда за освобождаване на малки количества ядрен материал от прилагането на виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда

Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от закона за интеграция на хората …

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в главна дирекция “охрана” и главна дирекция “изпълнение на наказанията” към министерството на правосъдието

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на република България

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в министерството на вътрешните работи

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в националната служба за охрана

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи (загл. изм. – дв, бр. 97 от 2007 г.)

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие

Наредба за условията и реда за поддържане на списъка на регулираните професии в република България

Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на държавно предприятие “радиоактивни отпадъци”

Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи

Наредба за условията и реда за предоставяне на услугата “линии под наем”

Наредба за условията и реда за преизчисляване на обезщетенията и задълженията, които се връщат от бившите собственици при възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд

Наредба за условията и реда за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества, доброволни пенсионни фондове и пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Наредба за условията и реда за придобиване и изплащане на държавни дългосрочни облигации, емитирани в резултат на структурната реформа

Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия

Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения

Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация “архитект”, съответно “инженер”, придобита в държава – членка на европейския съюз, на…

Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема “училищен плод”

Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на република България

Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване

Наредба за условията и реда за провеждане на инспекции в лечебните заведения, осъществяващи дейности по закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (загл. изм. – дв, бр. 37 от 2007 г.)

Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от закона за общинския дълг

Наредба за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи

Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси

Наредба за условията и реда за продължаване обучението на студентите от закрития славянски университет във висшите училища на република България

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества

Наредба за условията и реда за работа на координаторите на информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на списъка на компетентните органи в република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите

Наредба за условията и реда за работа на централния регистър на компенсаторни записи

Наредба за условията и реда за работа на централния регистър на компенсаторните инструменти

Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища

Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони

Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове

Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейн…

Наредба за условията и реда за регистриране и разрешаване на външнотърговските сделки

Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на в и к операторите

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия (загл. изм. – дв, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка “отговорност на туроператора”

Наредба за условията и реда за събиране и предоставяне на информация и за водене на регистри за дейностите – предмет на гаранциите по договора за неразпространение на ядреното оръжие

Наредба за условията и реда за събиране на пазарната информация за земеделски продукти

Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях

Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на министерството на вътрешните работи

Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на министерството на отбраната

Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове

Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции

Наредба за условията и реда за създаване на компенсационни фондове и техните функции

Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях

Наредба за условията и реда за съхраняване със задължение за поверителност от министъра на транспорта на образци на криптографски ключове в случай на използването им от далекосъобщителни оператори (загл. изм. – дв, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.20…

Наредба за условията и реда за уведомяване на агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения

Наредба за условията и реда за управление на средствата от фонда за безопасност на движението

Наредба за условията и реда за участие в приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг на република България

Наредба за условията и реда за участие на граждански специалисти от република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на република България

Наредба за условията и реда за участие на държавата в заплащането на цената на услугата “водоподаване”

Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от държавна агенция “национална сигурност” в операции и мисии извън територията на република България

Наредба за условията и реда за участието на органите, които отговарят за защитата на икономическите интереси на потребителите в административното сътрудничество с държавите – членки на европейския съюз, и с европейската комисия

Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от агенцията по заетостта

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини в затруднено финансово положение през 2006 г.

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2007 г.

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008 г.

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 г.

Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност

Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места

Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане

Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване (загл. изм. – дв, бр. 23 от 2005 г.)

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.

Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници

Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ео) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой

Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ео) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Наредба за устройството и дейността на националния доверителен екофонд

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

Наредба за учебниците и учебните помагала

Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда

Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на столична община

Наредба за централно регистриране на отрасловите нормали

Наредба на столичен общински съвет за предоставяне на концесии

Наредба на столичния общински съвет по принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост за общински нужди

Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица

Наредба относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на европейския съюз в областта на енергетиката, на институции на европейския съюз (загл. изм. – дв, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.201…

Наредба по чл. 13, ал. 3 от закона за обществените поръчки (зоп) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от договора за функционирането на европейския съюз (дфес) и р…