Наредба № 0-31 за работа с радиационни дефектоскопи

Наредба № 1 за неприкосновените запаси на морските кораби

Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност

Наредба № 1 за пътуване по железопътния и водния транспорт на определени категории инвалиди, активните участници в македоно-одринското опълчение и жените-доброволки, участнички в отечествената война

Наредба № 1 за спасителната дейност в мините, химическите и металургичните заводи

Наредба № 1 за търсене, изкупуване, обработка и реализация на минерални образци, фосили и други минерални суровини за ювелирни, сувенирни и музейни нужди

Наредба № 1 за условията, при които министерствата, другите ведомства и организациите могат да експлоатират малък брой автобуси

Наредба № 1 от 1 август 2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

Наредба № 1 от 10 март 2011 г. за реда и условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги

Наредба № 1 от 10 октомври 2006 г. за реда и условията за регистриране, заличаване от регистъра на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството, технологични дневници, начин за воденето им и контрола върху…

Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Наредба № 1 от 10 септември 1996 г. за проектиране на плоско фундиране

Наредба № 1 от 10 януари 2003 г. за вписване в регистъра на корабите

Наредба № 1 от 10 януари 2003 г. за здравните изисквания към животните при внос на говеда, овце, кози и свине и ветеринарно-санитарните изисквания при внос на продукти от животински произход за човешка консумация

Наредба № 1 от 11 април 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите

Наредба № 1 от 11 март 2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им

Наредба № 1 от 11 януари 2007 г. за условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства

Наредба № 1 от 12 февруари 2008 г. за условията и реда за включване на научноизследователски организации със седалище в република България в националния списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на н…

Наредба № 1 от 12 февруари 2010 г. за състава, задачите и дейността на педагогическия съвет към поправителния дом

Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Наредба № 1 от 13 февруари 1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти

Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Наредба № 1 от 14 октомври 2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба

Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Наредба № 1 от 15 август 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в република България

Наредба № 1 от 15 ноември 1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в република България

Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството

Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от закона за устройството на черноморското крайбрежие

Наредба № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Наредба № 1 от 17 май 2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране

Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

Наредба № 1 от 17 март 2003 г. за определяне на условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием в училищата по изкуствата

Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата

Наредба № 1 от 17 януари 2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност

Наредба № 1 от 18 април 2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества

Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Наредба № 1 от 19 декември 2008 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване

Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство

Наредба № 1 от 19 януари 2007 г. за условията и реда за провеждане на контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти – сперма, яйцеклетки и ембриони, получени от разплодни животни

Наредба № 1 от 19 януари 2009 г. за униформеното облекло на служителите в център 112

Наредба № 1 от 20 февруари 2002 г. за реда за акредитация на сапард агенция по специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в република България

Наредба № 1 от 20.01.1994 г. за геозащитната дейност

Наредба № 1 от 21 април 2011 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи

Наредба № 1 от 22 декември 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд

Наредба № 1 от 22 май 2006 г. за реда за водене и поддържане на регистрите по закона за меценатството

Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (загл. доп. – дв, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба № 1 от 23 май 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

Наредба № 1 от 23 март 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд “условия на труд”

Наредба № 1 от 23 юни 2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от закона за филмовата индустрия

Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

Наредба № 1 от 24 март 2008 г. за реда за обработване на лични данни в държавна агенция “национална сигурност”

Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите

Наредба № 1 от 25 януари 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти

Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища

Наредба № 1 от 26 февруари 2003 г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра

Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.

Наредба № 1 от 27 май 1998 г. за фитосанитарен контрол

Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

Наредба № 1 от 27 февруари 2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на агенцията по кадастъра

Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения

Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър …

Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии

Наредба № 1 от 27 януари 2000 г. за техническите дейности при възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Наредба № 1 от 28 юли 2014 г. за проверките, извършвани от държавна агенция “държавен резерв и военновременни запаси” по закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Наредба № 1 от 28 юни 2005 г. за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства

Наредба № 1 от 28 януари 2005 г. за реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица

Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти

Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение

Наредба № 1 от 30 октомври 2003 г. за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства, произвеждани в република България

Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Наредба № 1 от 30 януари 2003 г. за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт

Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни

Наредба № 1 от 31 юли 1996 г. за радиолюбителската служба в република България

Наредба № 1 от 31 януари 2001 г. за условията и реда за осъществяване на пилотска дейност в република България

Наредба № 1 от 31 януари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “клинична лаборатория”

Наредба № 1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на република България (загл. доп. – дв, бр. 58 от 2007 г., загл. изм. – дв, бр. 102 от 2008 г.)

Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (загл. доп. – дв, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Наредба № 1 от 4 януари 2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция

Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

Наредба № 1 от 5 май 2006 г. за утвърждаване на методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи

Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене

Наредба № 1 от 6 март 1998 г. за набиране, разходване, управление, отчитане и контрол на средствата по фонд “защита на растенията и растителните ресурси”

Наредба № 1 от 6 февруари 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

Наредба № 1 от 6 януари 1997 г. за въвеждане на европейски и международни стандарти в република България

Наредба № 1 от 6 януари 2011 г. за придобиване на квалификация по професията “помощник в строителството”

Наредба № 1 от 7 ноември 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (загл. изм. – дв, бр. 11 от 2012 г.)

Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетира…

Наредба № 1 от 8 май 2013 г. за реда за водене на регистъра на нематериалното културно наследство на република България

Наредба № 1 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности

Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

Наредба № 1 от 8 януари 2008 г. за автоматизираните информационни системи в съдебната власт

Наредба № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

Наредба № 1 от 9 май 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини

Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Наредба № 1 от 9 януари 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (загл. изм. – дв, бр. 94 от 2013 г.)

Наредба № 1 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “монтьор на транспортна техника”

Наредба № 1 от 12.01.1996 г. за автотехнически експертизи

Наредба № 1-03 от 9 юли 2003 г. за удостояване със звания на спортисти и треньори

Наредба № 10 за съдебните и арбитражните експертизи

Наредба № 10 от 10 февруари 2003 г. за извършване на превози на пътници и товари между български пристанища от кораби, плаващи под чуждо знаме

Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 26…

Наредба № 10 от 17 февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение

Наредба № 10 от 18 април 2002 г. за максимално допустимото радиоактивно замърсяване при внос на селскостопанска продукция след аварията в чернобилската атомна електроцентрала

Наредба № 10 от 19 септември 2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение на изкупено при намеса на пазара зърно

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Наредба № 10 от 20 декември 2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът …

Наредба № 10 от 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на …

Наредба № 10 от 21 декември 2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и радиолокационен обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване

Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и н…

Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители

Наредба № 10 от 26 ноември 2003 г. за вътрешния контрол в банките

Наредба № 10 от 26 ноември 2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълни…

Наредба № 10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Наредба № 10 от 27 септември 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 10 от 27 юли 2000 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обособени VSAT мрежи с управляваща станция на територията на република България без конкурс или търг

Наредба № 10 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 “инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки” от приоритетна ос №…

Наредба № 10 от 29 юни 2001 г. за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи

Наредба № 10 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и румъния” по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките (загл. …

Наредба № 10 от 31 май 1994 г. за неотложната медицинска помощ

Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

Наредба № 10 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “помощник-възпитател”

Наредба № 10 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия “работник в обувно и кожено-галантерийнно производство”

Наредба № 10 от 4 март 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “анестезия и интензивно лечение”

Наредба № 10 от 6 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

Наредба № 10 от 7 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ

Наредба № 10 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “монтажист”

Наредба № 100 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз

Наредба № 100 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за ео одобряване типа на седалки (загл. изм. – дв, бр. 56 от 2006 г.)

Наредба № 101 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория N по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината

Наредба № 102 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им

Наредба № 102 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория м3 и компоненти по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване

Наредба № 103 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя (загл. изм. – дв, бр. 12 от 2007 г.)

Наредба № 104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита

Наредба № 104 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за защита срещу неразрешено използване и за ео одобряване типа на имобилайзери и на алармени системи (загл. изм. – дв, бр. 13 от 2007…

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

Наредба № 105 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване

Наредба № 106 от 23 август 2006 г. за условията и реда за предаването на вторичните продукти от винопроизводството за задължителна дестилация, изискванията, на които трябва да отговарят, и контрола върху тях

Наредба № 106 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория м1 по отношение на вътрешното оборудване

Наредба № 107 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел (…

Наредба № 108 от 8 януари 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория м1 по отношение на калниците

Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху фуражите

Наредба № 109 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация (загл. изм. – дв, бр. 2 от 2007 г.)

Наредба № 11 за установяване на щети от аварии при търговското мореплаване

Наредба № 11 от 1 март 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките

Наредба № 11 от 1 март 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “техник-геолог”

Наредба № 11 от 10 април 2001 г. за борба с бактериалното кафяво гниене по картофите, причинявано от бактерията RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCHI ET AL. (загл. изм. – дв, бр. 71 от 2006 г.)

Наредба № 11 от 10 юни 2004 г. за резерви от горива

Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

Наредба № 11 от 14 октомври 2003 г. за условията и реда за финансиране на проектите и дейностите на социалноинвестиционния фонд

Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (загл. изм. – дв, бр. 9 от …

Наредба № 11 от 16 август 2006 г. за дейността на централния орган по хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възс…

Наредба № 11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите

Наредба № 11 от 17 ноември 2011 г. за реда за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебн…

Наредба № 11 от 18 април 2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария

Наредба № 11 от 19 декември 2003 г. за управление на тарифните квоти

Наредба № 11 от 2 март 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени

Наредба № 11 от 2 март 2001 г. за специалистите, които могат да ръководят оптически магазини, складове за материали за очна оптика, оптически магазини с кабинет за рефракция и магазини за медицинска аудиотехника и слухопротезиране

Наредба № 11 от 20 май 1999 г. за условията и реда за разпореждане от митниците с изоставени и отнети в полза на държавата стоки

Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Наредба № 11 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3. “мерки за опазване здравето на потребителя” по приоритетна ос № 2 “аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на про…

Наредба № 11 от 25 февруари 2002 г. за качеството на водите за къпане

Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите

Наредба № 11 от 27 декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

Наредба № 11 от 27 септември 2005 г. за бонитиране на дивечовите местообитания

Наредба № 11 от 27 февруари 2003 г. за изискванията при издаване на ветеринарномедицински документи за живи животни, суровини и продукти от животински произход

Наредба № 11 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. “колективни дейности” по приоритетна ос № 3 “мерки от общ интерес” от оперативна програма за развитие на сектор “рибарство” 2007 – 2013 г. …

Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Наредба № 11 от 28.09.1993 г. за набиране и изразходване на средствата по фонд “здравна информация”

Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 “плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” и мярка 212 “плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райо…

Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и…

Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (загл. изм. – дв, бр. 67 от 2007 г.)

Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “нуклеарна медицина”

Наредба № 11 от 31 октомври 1996 г. за финансиране и отчитане по реда на извънбюджетните средства на спомагателни дейности на националната следствена служба

Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Наредба № 11 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия “обущар”

Наредба № 11 от 5 май 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на република България

Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 “агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 11 от 6 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “художник”

Наредба № 11 от 7 април 1998 г. за лицензиране на оценители на земеделски земи

Наредба № 11 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “фотограф”

Наредба № 110 от 18 септември 2006 г. за специфични изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинела в месо

Наредба № 110 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на фарове за къса и/или дълга светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Наредба № 111 от 12 октомври 2006 г. за изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица

Наредба № 111 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм в случай на удар

Наредба № 112 от 13 октомври 2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители

Наредба № 112 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача

Наредба № 113 от 17 октомври 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за раз…

Наредба № 113 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение системите за размразяване и срещу изпотяване на стъкла

Наредба № 114 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на светоотражателите на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (загл. изм. – дв, бр. 13 от 2007 г.)

Наредба № 115 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на системите против изпръскване и за ео одобряване на типа устройства против изпръскване (загл. изм. – дв, бр. 13 от 2007 г.)

Наредба № 116 от 8 януари 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при челен удар

Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. – дв, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 118 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на спирането (загл. – дв, бр. 74 от 2006 г.)

Наредба № 119 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория l по отношение на идентификацията на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди (загл. изм. – дв, бр. 76 от 2006 г.)

Наредба № 119 от 21 декември 2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора

Наредба № 12 за реда и условията, при които търговските банки предоставят кредити на държавни предприятия, фирми и търговски дружества, чиито задължения към държавата са отписани по реда на закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31…

Наредба № 12 от 1 март 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “посредник на трудовата борса”

Наредба № 12 от 1 юни 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения – овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове

Наредба № 12 от 10 декември 2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и …

Наредба № 12 от 10 юни 2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи

Наредба № 12 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “дизайнер”

Наредба № 12 от 15 април 2004 г. за условията и реда за предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация по медицински причини, за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели

Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Наредба № 12 от 16 декември 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди

Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Наредба № 12 от 19 октомври 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята

Наредба № 12 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. “социално-икономически компенсации за управлението на флота” по приоритетна ос № 1 “мерки за приспособяване на българския риболовен флот” о…

Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника

Наредба № 12 от 22 декември 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от закона за здравето

Наредба № 12 от 22 юни 1999 г. за ползване на дървени материали без заплащане на такси на корен

Наредба № 12 от 24 април 2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак

Наредба № 12 от 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

Наредба № 12 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. “риболов във вътрешни водоеми” по приоритетна ос № 2 “аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от рибо…

Наредба № 12 от 29 декември 2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

Наредба № 12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони

Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

Наредба № 12 от 4 април 2007 г. за реда за установяване и удостоверяване на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от починало лице

Наредба № 12 от 5 април 2005 г. за условията и реда за приемане на иракски граждани за студенти и специализанти в държавните висши училища на република България

Наредба № 12 от 5 май 2004 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга

Наредба № 12 от 5 януари 2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях

Наредба № 12 от 8 април 2009 г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност

Наредба № 12 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “тоноператор”

Наредба № 120 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал и за монтирането на одобрен тип устройства за звуков сигнал на тип нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. – дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2…

Наредба № 121 от 10 януари 2005 г. за одобряване на стойките за тип нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (загл. изм. – дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 122 от 10 януари 2005 г. за одобряване на ръкохватки за пътници за тип нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (загл. изм. – дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 123 от 10 януари 2005 г. за одобряване на устройство за защита срещу неразрешено използване за тип нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. – дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 124 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на задължителните надписи (загл. изм. – дв, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 125 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 126 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение на масите и размерите (загл. изм. – дв, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 127 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на мястото за монтиране на задната регистрационна табела (загл. изм. – дв, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 128 от 22 юли 2005 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето (загл. из…

Наредба № 129 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение монтажа на устройства за измерване на скоростта (загл. изм. – дв, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 13 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “икономист-издател”

Наредба № 13 от 15 април 2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на международен обмен за нуждите на република България

Наредба № 13 от 16 юли 2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове

Наредба № 13 от 19 април 2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства

Наредба № 13 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция, репродукция и търговия с чистопородни животни от вида “говеда” и “биволи”

Наредба № 13 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. “публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности” по приоритетна ос № 1 “мерки за приспособяване на българския риболовен флот…

Наредба № 13 от 22 декември 2003 г. за определяне на видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране и регистрация по обща лицензия

Наредба № 13 от 22 декември 2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции

Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол

Наредба № 13 от 23 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “неонатология”

Наредба № 13 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия “камериер”

Наредба № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 “развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос № 3 “мерки от общ интерес” от оперативна програма за развитие на сектор…

Наредба № 13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия

Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях

Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Наредба № 13 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт

Наредба № 13 от 31 март 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал

Наредба № 13 от 4 април 2007 г. за условията и реда за информиране на българските граждани за дейностите по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки

Наредба № 13 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия “лозаровинар”

Наредба № 13 от 5 май 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “заварчик”

Наредба № 13 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “аниматор”

Наредба № 130 от 18 август 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики (загл. изм. – д…

Наредба № 133 от 6 октомври 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване

Наредба № 134 от 2 ноември 2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система

Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материални ценности при съхраняването и транспортирането им (загл доп. – дв, бр. 28 от 1980 г.)

Наредба № 14 от 1 април 2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони

Наредба № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 “вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 14 от 12 април 1995 г. за държавните експерти по тютюна

Наредба № 14 от 14 септември 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища

Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт

Наредба № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване

Наредба № 14 от 15 септември 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал

Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия

Наредба № 14 от 18 май 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в репу…

Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до регистъра на населението – национална база данни “население “(загл. изм. – дв, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.)

Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Наредба № 14 от 19 юли 2005 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование

Наредба № 14 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, предлагане на пазара и участие в състезания на регистрирани еднокопитни животни (загл. изм. – дв, бр. 51 от 2010 г., в сила от 06.07.2010 г., изм. – дв, бр. 55 от 2…

Наредба № 14 от 20 април 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от изпълнителна агенция “медицински одит”

Наредба № 14 от 22 април 1998 г. за условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет и от други целеви източници за издръжка на дейностите по създаване, съхраняване, опазване, отглеждане, обновяване и възпроизводство на генофонд от риби…

Наредба № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

Наредба № 14 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия “дърводелец”

Наредба № 14 от 24 юли 1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията

Наредба № 14 от 27 октомври 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеж…

Наредба № 14 от 27 юли 1999 г. за реда, процедурата и режима на възстановените земеделски земи по чл. 10, ал. 5 и § 9 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Наредба № 14 от 27 юли 2004 г. за условията и реда за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване

Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на регламент (ео) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните м…

Наредба № 14 от 3 август 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите

Наредба № 14 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка “придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските район…

Наредба № 14 от 3 февруари 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета

Наредба № 14 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия “техник-лесовъд”

Наредба № 14 от 4 февруари 2010 г. за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели

Наредба № 14 от 5 май 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “техник по ортопедична техника”

Наредба № 14 от 8 април 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (загл. изм. – дв, бр. 39 от 2006 г.)

Наредба № 14 от 8 май 2009 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти при животни, от които се добиват суровини и храни, предназначени за консумация от хора

Наредба № 14 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “каменоделец”

Наредба № 140 от 4 декември 2001 г. за установяване размера, реда и условията за поддържане и разходване на паричния резерв на дп “рвд”

Наредба № 141 от 27 март 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

Наредба № 145 от 11 август 2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника

Наредба № 1461 за съдебно-счетоводните и финансово-икономическите експертизи

Наредба № 15 от 1 октомври 2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни

Наредба № 15 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “корабостроителен техник”

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България

Наредба № 15 от 13 август 2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт “гръдна хирургия”

Наредба № 15 от 13 април 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване

Наредба № 15 от 13 декември 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в република България

Наредба № 15 от 16 август 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване

Наредба № 15 от 17 април 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни …

Наредба № 15 от 18 май 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи по специалната предп…

Наредба № 15 от 2 юли 2008 г. за придобиване на специалност “обща медицина” от общопрактикуващите лекари

Наредба № 15 от 20 април 2004 г. за условията и реда за използване на животински органи, тъкани и клетки за трансплантация

Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. “развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.а. “финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущит…

Наредба № 15 от 23 юли 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра

Наредба № 15 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия “готвач”

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорски…

Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Наредба № 15 от 28 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “ревматология”

Наредба № 15 от 28 юни 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (загл. изм. – дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване

Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Наредба № 15 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия “рибовъд”

Наредба № 15 от 4 декември 2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени лица

Наредба № 15 от 4 октомври 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа

Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

Наредба № 15 от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Наредба № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Наредба № 15 от 8 май 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците

Наредба № 15 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “работник в дървообработването”

Наредба № 16 – 27 от 22 януари 2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници

Наредба № 16 за определяне на увеличената стойност и вписване на законна ипотека върху недвижими имоти – паметници на културата

Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти

Наредба № 16 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “корабоводител”

Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Наредба № 16 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “текстилен техник”

Наредба № 16 от 13 май 2005 г. за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства

Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спе…

Наредба № 16 от 14 януари 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели

Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (загл. доп. – дв, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)

Наредба № 16 от 17 ноември 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалата (S)EUROP

Наредба № 16 от 18 май 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие …

Наредба № 16 от 19 юли 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове (загл. изм. – дв, бр. 42 от 2003 г.)

Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (загл. доп. – дв, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

Наредба № 16 от 21 август 1996 г. за организацията на болничната медицинска помощ в държавните болнични заведения

Наредба № 16 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия “мебелист”

Наредба № 16 от 25 април 2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция

Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци

Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни

Наредба № 16 от 30 май 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на европейския съюз

Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания

Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Наредба № 16 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия “работник в заведенията за хранене и развлечения”

Наредба № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. “пилотни проекти” по приоритетна ос № 3 “мерки от общ интерес” от оперативна програма за развитие на сектор “рибарство” на република бъ…

Наредба № 16 от 4 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “пневмология и фтизиатрия”

Наредба № 16 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “лесовъд”

Наредба № 16 от 7 юли 2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (загл. изм. – дв, бр. 45 от 2008 г., в сила от 14.08.2008 г.)

Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Наредба № 16 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “треньор”

Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала…

Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването

Наредба № 16-437 от 4 май 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

Наредба № 165 за отдаване под наем на граждански въздухоплавателни средства

Наредба № 17 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “клинична токсикология”

Наредба № 17 от 11 юли 2006 г. за платените услуги, извършвани от националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица

Наредба № 17 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “техник по подемно-транспортна техника”

Наредба № 17 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “десенатор на текстил”

Наредба № 17 от 14 септември 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все …

Наредба № 17 от 16 юни 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни

Наредба № 17 от 17 ноември 2005 г. за ветеринарномедицинските изисквания към карантинните депа за събиране за износ на едри и дребни преживни животни

Наредба № 17 от 21 април 2004 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция и репродукция и за издаване на зоотехнически сертификат в зайцевъдството

Наредба № 17 от 22 януари 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища

Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

Наредба № 17 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия “дограмаджия”

Наредба № 17 от 27 май 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на изпълнителната агенция по трансплантация и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки

Наредба № 17 от 3 февруари 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им

Наредба № 17 от 3 юни 2010 г. за контрол на картофените цистообразуващи нематоди

Наредба № 17 от 30 юли 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести

Наредба № 17 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “хотелиер”

Наредба № 17 от 7 юли 2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл…

Наредба № 17 от 9 октомври 2012 г. за униформеното облекло и служебната карта на служителите в изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси по реда на закона за рибарството и ак…

Наредба № 17 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания”

Наредба № 18 за хигиенните изисквания за облеклото за деца до 14-годишна възраст

Наредба № 18 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки”

Наредба № 18 от 10 юни 2004 г. за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос

Наредба № 18 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “техник по транспортна техника”

Наредба № 18 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия “работник в производство на облекло”

Наредба № 18 от 17 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. “пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова” по приоритетна ос № 3 “мерки от общ интерес” по оперативната програма з…

Наредба № 18 от 20 октомври 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение

Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения

Наредба № 18 от 21 април 2004 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по мярка “техническа помощ” по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и се…

Наредба № 18 от 22 октомври 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (загл. изм. – дв, бр. 57 от 2011 г.)

Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 18 от 27 май 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури

Наредба № 18 от 3 декември 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в република България

Наредба № 18 от 3 юни 2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура

Наредба № 18 от 4 март 1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

Наредба № 18 от 6 август 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт “клинична патология”

Наредба № 18 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “монтьор по комуникационни системи”

Наредба № 18 от 7 януари 2000 г. за условията и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и …

Наредба № 18 от 9 август 1991 г. за организацията и дейността на лабораториите за контрол на лекарствени средства към хигиенно-епидемиологичните инспекции

Наредба № 18 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “инструктор по фитнес”

Наредба № 19 за приложение на водоразтворими йодни контрастни вещества за диагностични цели

Наредба № 19 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “техник по железопътна техника”

Наредба № 19 от 14 декември 2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни

Наредба № 19 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия “шивач”

Наредба № 19 от 2 юли 2001 г. за борба с пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от бактерията CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. SSP.SEPEDONICUS (SPIECKERMANN ET KOTTHOFF) DAVIS ET AL.

Наредба № 19 от 22 декември 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “акушерство и гинекология”

Наредба № 19 от 23 юни 2010 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни и хибридни свине за разплод

Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им

Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (загл. изм. – дв, бр. 103 от 2011 г.)

Наредба № 19 от 27 ноември 2012 г. за функциониране на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

Наредба № 19 от 3 октомври 2000 г. за експертизата на инвалидността при децата до 16-годишна възраст

Наредба № 19 от 5 май 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури

Наредба № 19 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “администратор в хотел”

Наредба № 19 от 6 ноември 2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете

Наредба № 19 от 7 юли 1998 г. за условията и реда за лицензиране на сортоизпитване

Наредба № 19 от 8 декември 2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Наредба № 19 от 9 декември 2004 г. за регистрация на пристанищата на република България

Наредба № 19 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “гувернантка”

Наредба № 2 – правила за упражняване на адвокатската професия и професионална отговорност

Наредба № 2 за опазване историко-археологическия резерват в центъра на гр. софия

Наредба № 2 за организиране, планиране и финансиране развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма

Наредба № 2 за поддържането и контрола на геодезичните инструменти и фотограметричната апаратура

Наредба № 2 за продължаване действието на единните правилници по безопасността на труда

Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в киип

Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (загл. изм. – дв, бр. 38 от 2014 г.)

Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя

Наредба № 2 от 04.04.1996 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на държавни предприятия – еднолични търговски дружества с държавно имущество

Наредба № 2 от 1 февруари 1990 г. за условията и реда за изкуствено прекъсване на бременност

Наредба № 2 от 1 февруари 1999 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни средства

Наредба № 2 от 1 юли 2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани

Наредба № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети

Наредба № 2 от 10 септември 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в република България

Наредба № 2 от 10 юли 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Наредба № 2 от 10 януари 2003 г. за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища

Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции

Наредба № 2 от 11 април 2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата

Наредба № 2 от 11 февруари 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености

Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.

Наредба № 2 от 12 септември 1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Наредба № 2 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по професия “тапицер”

Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. – дв, бр. 44 от 2011 г.)

Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за проц…

Наредба № 2 от 16 март 1999 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми и други услуги без конкурс или търг

Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (загл. доп. – дв, бр. 82 от 2…

Наредба № 2 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители

Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (загл. доп. – дв, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

Наредба № 2 от 18 декември 2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие

Наредба № 2 от 18 май 2000 г. за учебното съдържание

Наредба № 2 от 18 май 2009 г. за усвояването на книжовния български език

Наредба № 2 от 18 май 2012 г. за реда, по който телата на починали лица могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища

Наредба № 2 от 18 юни 2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване

Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ

Наредба № 2 от 19 февруари 1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници

Наредба № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Наредба № 2 от 20 януари 2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения

Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

Наредба № 2 от 21 януари 2002 г. за финансово подпомагане на сдруженията за напояване

Наредба № 2 от 21 януари 2009 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от…

Наредба № 2 от 22 декември 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от българската народна банка по закона за кредитните институции (загл. доп. – дв, бр. 36 от 2009 г.)

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода

Наредба № 2 от 23 септември 2002 г. за придобиване на юридическа правоспособност

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците

Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни

Наредба № 2 от 24 август 2007 г. за приемане на ученици в спортните училища

Наредба № 2 от 24 април 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Наредба № 2 от 24 март 2008 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на държавна агенция “национална сигурност”

Наредба № 2 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации

Наредба № 2 от 24.02.1992 г. за експлоатационните запаси на лечебните калонаходища (загл. изм. – дв, бр. 16 от 1999 г.)

Наредба № 2 от 25 февруари 2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне

Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “кардиология”

Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения

Наредба № 2 от 26 януари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръща…

Наредба № 2 от 27 април 2011 г. за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

Наредба № 2 от 27 февруари 2004 г. за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по закона за акцизите и закона за тютюна и тютюневите изделия

Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати

Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Наредба № 2 от 3 януари 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към суровините и храните от животински произход за лична консумация при внасянето им от трети страни

Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на българската геодезическа система

Наредба № 2 от 30 януари 2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии

Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Наредба № 2 от 31 януари 2007 г. за условията и реда за носене на униформено облекло от служителите на контролно-техническа инспекция

Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

Наредба № 2 от 5 март 1998 г. за условията и реда за разходване на средствата по временния обезпечителен фонд

Наредба № 2 от 5 ноември 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията по вписванията

Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

Наредба № 2 от 5 февруари 2008 г. за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичнит…

Наредба № 2 от 6 ноември 1997 г. за условията и реда за предоставяне на спешна социална помощ на лица и семейства с ниски доходи и на социално-образователни заведения на бюджетна издръжка по програма в7-5000 на европейския съюз за спешно социално подпо…

Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

Наредба № 2 от 6 февруари 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители

Наредба № 2 от 6 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “нервни болести”

Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни

Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отч…

Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели

Наредба № 2 от 7 януари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “техник по промишлен риболов и аквакултури”

Наредба № 2 от 7 януари 2011 г. за придобиване на квалификация по професията “помощник пътен строител”

Наредба № 2 от 8 май 2006 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на дирекцията за нацио…

Наредба № 2 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения

Наредба № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради

Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

Наредба № 2 от 9 януари 2008 г. за определяне на ветеринарномедицинските изисквания при търговия и внасяне на продукти от животински произход

Наредба № 2 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “монтьор на подемно-транспортна техника”

Наредба № 2 по безопасността на труда при производството и работата с хлор

Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Наредба № 20 от 10 май 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол (загл. изм. – дв, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. – дв, бр. 37 от …

Наредба № 20 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “корабен техник”

Наредба № 20 от 14 юни 2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в република България

Наредба № 20 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия “техник в лозаро-винарството”

Наредба № 20 от 2 юли 2001 г. за борба срещу рака по картофите, причиняван от гъбата SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.)

Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (загл. изм. – дв, бр. 40 от 2014 г.)

Наредба № 20 от 21 юли 2006 г. за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата “идентификация на линията на викащия” и “идентификация на свързаната линия”

Наредба № 20 от 23 юни 2010 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни овце и кози за разплод

Наредба № 20 от 24 ноември 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до п…

Наредба № 20 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия “програмист”

Наредба № 20 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4. “дребномащабен крайбрежен риболов” по приоритетна ос № 1 “мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от оперативната прогр…

Наредба № 20 от 27 май 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи (загл. доп. – дв, бр. 94 от 2012 г.)

Наредба № 20 от 30 септември 2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека

Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Наредба № 20 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “продавач-консултант”

Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз

Наредба № 21 от 11 май 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения

Наредба № 21 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “работник в озеленяването”

Наредба № 21 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “корабоводител”

Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (загл. изм. – дв, бр. 37 от 2013 г.)

Наредба № 21 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине

Наредба № 21 от 14 юни 2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства

Наредба № 21 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия “монтьор на селскостопанска техника”

Наредба № 21 от 15 октомври 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни

Наредба № 21 от 16 март 2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и презастрахователите (загл. доп. – дв, бр. 2 от 2008 г., изм. – дв, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.)

Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

Наредба № 21 от 19 февруари 1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при българската народна банка

Наредба № 21 от 2 август 2006 г. за условията и реда за провеждане на медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения при извършване на медикоправни процедури на лица, срещу които е образувано наказателно производство

Наредба № 21 от 21 май 1993 г. за прилагане на тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на министерството на финансите по закона за държавните такси

Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. “безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” по приоритетна ос № 1 “мерки за приспособяване на бълг…

Наредба № 21 от 24 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “инфекциозни болести”

Наредба № 21 от 25 април 2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване

Наредба № 21 от 28 юни 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт “ортопедия и травматология”

Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията

Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

Наредба № 21 от 30 юни 2010 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания

Наредба № 21 от 5 юли 2005 г. за безопасността на риболовните кораби

Наредба № 21 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “монтьор на компютърни системи”

Наредба № 21 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “подобряване икономическата стойност на горите” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 21 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “брокер”

Наредба № 22 за установяване на норми за радиоактивност на храни в република България

Наредба № 22 от 10 декември 2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти – държавна собственост, на сдружения за любителски риболов

Наредба № 22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в рвмс

Наредба № 22 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “озеленител”

Наредба № 22 от 13 октомври 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни

Наредба № 22 от 14 декември 2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване

Наредба № 22 от 14 декември 2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите и в техните териториални поделения

Наредба № 22 от 14 май 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър

Наредба № 22 от 14 октомври 2008 г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия

Наредба № 22 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия “техник на селскостопанска техника”

Наредба № 22 от 15 май 2002 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правото на ползване и управление върху имущество, частна държавна собственост, от животновъдните организации

Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за централния кредитен регистър

Наредба № 22 от 21 юли 1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на република България

Наредба № 22 от 22 декември 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Наредба № 22 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. “мерки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” по приоритетна ос № 3 “мерки от общ интерес” от оперативната п…

Наредба № 22 от 29 юли 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на комисията за финансов надзор

Наредба № 22 от 3 май 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните за…

Наредба № 22 от 3 юни 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (загл. изм. – дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

Наредба № 22 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “моделиер – технолог на облекло”

Наредба № 22 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “първоначално залесяване на неземеделски земи” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация

Наредба № 22 от 9 декември 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента

Наредба № 22 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “търговски представител”

Наредба № 23 за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер (загл. изм. – дв, бр. 63 от 2009 г.)

Наредба № 23 от 1 ноември 1999 г. за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия

Наредба № 23 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “техник-механизатор”

Наредба № 23 от 13 декември 2007 г. за управление на националната млечна квота

Наредба № 23 от 14 декември 2005 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болести по животните

Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по програмата за развитие на селските райони за периода 2007…

Наредба № 23 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия “техник по очна оптика”

Наредба № 23 от 17 май 2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс при животните

Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка “управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще…

Наредба № 23 от 18 ноември 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт “лицево-челюстна хирургия”

Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението

Наредба № 23 от 22 февруари 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища

Наредба № 23 от 24 октомври 2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства

Наредба № 23 от 25 май 2004 г. за условията и реда за извършване на селекция, репродукция и възпроизводство, за водене на родословни книги, зоотехнически регистри и книги за издаване на зоотехнически сертификат в птицевъдството

Наредба № 23 от 25 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “кожни и венерически болести”

Наредба № 23 от 3 юни 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи (загл. изм. – дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

Наредба № 23 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “оператор в производството на облекло”

Наредба № 23 от 8 февруари 2006 г. за условията и реда за оценка на клиентските активи

Наредба № 23 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “сътрудник в маркетингови дейности”

Наредба № 2320 от 13 януари 2006 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване

Наредба № 24 от 14 декември 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на африканската чума по конете и за условията и реда за прилагането им

Наредба № 24 от 14 декември 2007 г. за условията и реда за интервенционно изкупуване на земеделски продукти

Наредба № 24 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия “техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

Наредба № 24 от 2 декември 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства

Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките

Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (загл. изм. – дв, бр. 88 от 2007 г.)

Наредба № 24 от 26 април 1999 г. за обмяна на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева

Наредба № 24 от 28 декември 2009 г. за реда и начините на взаимодействие между органите на националната ветеринарномедицинска служба и министерството на вътрешните работи

Наредба № 24 от 28 май 2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни растения

Наредба № 24 от 28 февруари 2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и машини за земни работи (загл. изм. – дв, бр. 65 от 2012 г.)

Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 24 от 5 август 2011 г. за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на република България

Наредба № 24 от 7 септември 2010 г. за изискванията и условията за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от закона за контрол върху нар…

Наредба № 24 от 7 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт “психиатрия”

Наредба № 24 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “финансист”

Наредба № 2407 от 19 ноември 2004 г. за условията и реда за издаване на лиценз за въздушен превозвач

Наредба № 2409 от 19 ноември 2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози

Наредба № 25 от 10 ноември 2008 г. за условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 от закона за медицинските изделия

Наредба № 25 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки

Наредба № 25 от 14 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “работник в стъкларското производство”

Наредба № 25 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия “техник-технолог в дървообработването”

Наредба № 25 от 17 юни 1999 г. по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на закона за деноминация на лева

Наредба № 25 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

Наредба № 25 от 22 юли 2005 г. за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди

Наредба № 25 от 24 август 2010 г. за придобиване на квалификация по професия “сержант (старшина за военноморските сили) – техник”

Наредба № 25 от 28 декември 2007 г. за частно складиране на земеделски продукти

Наредба № 25 от 28 февруари 2006 г. за определяне нормите на максимално допустими стойности на остатъчни количества от ветеринарномедицински продукти в суровини и храни от животински произход

Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 25 от 29 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “гастроентерология”

Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

Наредба № 25 от 6 юни 2007 г. за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол

Наредба № 25 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “финансов отчетник”

Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

Наредба № 26 от 10 ноември 1999 г. за профила на диспансерите и видовете дейности, които те извършват

Наредба № 26 от 14 декември 2005 г. за сътрудничество между националната ветеринарномедицинска служба, ветеринарните служби на държавите – членки на европейския съюз, и европейската комисия при прилагане на ветеринарното законодателство

Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

Наредба № 26 от 14 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “работник в керамичното производство”

Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Наредба № 26 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества

Наредба № 26 от 23 април 2009 г. за финансовите институции

Наредба № 26 от 24 юни 2003 г. за изискванията за качество и реда за контрол на качеството на зърното при интервенционно изкупуване

Наредба № 26 от 28 декември 2007 г. за условията и реда за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи в земеделието

Наредба № 26 от 28 февруари 2006 г. за условията за защита и хуманно отношение към животните по време на транспортирането им

Наредба № 26 от 5 август 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери

Наредба № 26 от 7 юни 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях

Наредба № 26 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “данъчен и митнически посредник”

Наредба № 261 от 13 юли 2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет

Наредба № 27 от 10 юли 2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства

Наредба № 27 от 10 юни 2004 г. за породните групи и изискванията, на които трябва да отговарят ловните кучета, условията за тяхното използване и редът за провеждане на изпитания с тях

Наредба № 27 от 13 март 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

Наредба № 27 от 14 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “работник в полимерните производства”

Наредба № 27 от 15 юни 2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти

Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба

Наредба № 27 от 29 март 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите (загл. доп. – дв, бр. 3 от 2008 г., изм. – дв, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.)

Наредба № 27 от 30 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “образна диагностика”

Наредба № 27 от 31 март 2000 г. за авиационните учебни центрове

Наредба № 27 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “създаване на организации на производители” по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 27 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “оперативен счетоводител”

Наредба № 28 от 1 юли 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “вътрешни болести”

Наредба № 28 от 10 май 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка

Наредба № 28 от 14 декември 2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата

Наредба № 28 от 14 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “сътрудник социални дейности”

Наредба № 28 от 15 юни 2004 г. за условията и реда за производство на дивеч във фермерни условия и полусвободно развъждане

Наредба № 28 от 18 декември 2012 г. за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна

Наредба № 28 от 20 ноември 2000 г. за профилактика и борба с бруцелозата по овцете и козите

Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

Наредба № 28 от 2004 г. за условията и реда за водене на регистри към министерството на здравеопазването и изпълнителната агенция по лекарствата по закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (загл. изм. – дв, бр. 39 от 2007 г.)

Наредба № 28 от 3 октомври 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария

Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ (загл. изм. – дв, бр. 37 от …

Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения

Наредба № 28 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “фирмен мениджър”

Наредба № 29 от 10 декември 1996 г. за организационно-методичната помощ в системата на здравеопазването

Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 29 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “фермер”

Наредба № 29 от 12 юли 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от кодекса за социално осигуряване

Наредба № 29 от 14 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “социален асистент”

Наредба № 29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Наредба № 29 от 19 юли 2004 г. за условията и реда за съставяне, обработване, съхраняване и предоставяне на информацията от регистъра по чл. 36 от закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и за формите на документацията

Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (загл. изм. – дв, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Наредба № 29 от 22 юни 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн

Наредба № 29 от 4 октомври 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността “психология”

Наредба № 29 от 7 март 2006 г. за здравните изисквания към ембриони от говеда и биволи при обмена им между република България и държавите – членки на европейския съюз, и при внасянето им от трети страни

Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията

Наредба № 29 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “сътрудник в бизнес услуги”

Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

Наредба № 3 за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите

Наредба № 3 за обслужване на безекипажните кораби

Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради

Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите

Наредба № 3 от 1 септември 1999 г. за издаване на индивидуална лицензия за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване

Наредба № 3 от 10 май 2003 г. за определяне на критериите и методите за оценка на риска при въвеждане на превантивен контрол по закона за държавния вътрешен финансов контрол

Наредба № 3 от 10 януари 2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба (загл. изм. – дв, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09….

Наредба № 3 от 11 декември 2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители

Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Наредба № 3 от 12 февруари 1999 г. за начините за определяне размера на лицензионните и други такси по глава единадесета, раздел II от закона за далекосъобщенията

Наредба № 3 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по професия “моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия”

Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване (загл. изм. – дв, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)

Наредба № 3 от 15 февруари 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в изпълнителна агенция по горите, нейните…

Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални вод…

Наредба № 3 от 16 февруари 1996 г. за организацията на извънболничната медицинска помощ на населението

Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Наредба № 3 от 16 юли 1999 г. за складовия регистър при публичен склад

Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Наредба № 3 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от дипломатическия институт към министъра на външните работи

Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”

Наредба № 3 от 18 април 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд

Наредба № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

Наредба № 3 от 18 юни 1999 г. за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност, и за трансфер на състезателните права

Наредба № 3 от 19 август 1998 г. за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на министерството на отбраната

Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Наредба № 3 от 19 април 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Наредба № 3 от 19 февруари 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на регламент (ео) № 1005/2008 на съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на общността за предотвратяване, възпиране и премахва…

Наредба № 3 от 19 юни 2009 г. за условията и реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, както и на обучение по майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст – деца на граждани на държави – членки на европейския с…

Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях

Наредба № 3 от 22 май 2013 г. за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид

Наредба № 3 от 23 март 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали

Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 “плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ео – за земеделски земи” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

Наредба № 3 от 24 март 2008 г. за условията и реда за изграждане, експлоатиране, контрол и закриване на информационните фондове на държавна агенция “национална сигурност”

Наредба № 3 от 24 ноември 1987 г. за осигуряване безопасността на атомните централи при проектиране, изграждане и експлоатация

Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието

Наредба № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително др…

Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба № 3 от 25 април 2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната

Наредба № 3 от 25 май 2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища

Наредба № 3 от 25 февруари 1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти, свързани с националния горивно-енергиен баланс на страната

Наредба № 3 от 25 февруари 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз

Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Наредба № 3 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “кардиохирургия”

Наредба № 3 от 26 октомври 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница

Наредба № 3 от 26 януари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане…

Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (загл. изм….

Наредба № 3 от 27 юли 2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на република България

Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

Наредба № 3 от 27 януари 2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия

Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Наредба № 3 от 29 август 2011 г. за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на моторни превозни средства

Наредба № 3 от 29 октомври 2004 г. за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети

Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Наредба № 3 от 30 май 2011 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител

Наредба № 3 от 30 май 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност

Наредба № 3 от 31 октомври 2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

Наредба № 3 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия “бижутер”

Наредба № 3 от 4 март 2008 г. за критериите за класификация на лекарствените продукти и изискванията към документацията за извършване на промяна в класификацията

Наредба № 3 от 4 юни 2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни

Наредба № 3 от 5 август 2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили

Наредба № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Наредба № 3 от 6 април 2004 г. за измерване тонажа на морските кораби

Наредба № 3 от 6 февруари 2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители

Наредба № 3 от 7 март 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване

Наредба № 3 от 7 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “педиатрия”

Наредба № 3 от 7 януари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “организатор по експлоатация на пристанищата и флота”

Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции

Наредба № 3 от 9 март 1999 г. за приемане на деца и ученици в националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на република италия

Наредба № 3 от 9 ноември 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Наредба № 3 от 9 януари 2008 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от министерството на вътрешните работи на министерството на правосъдието за нуждите на главна дирекция “охрана” при изпълнение на функциите й

Наредба № 3 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “монтьор на железопътна техника”

Наредба № 30 от 10 ноември 2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в република България

Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “разнообразяване към неземеделски дейности” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 30 от 11 декември 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по мярка 5.1. “техническа помощ” по приоритетна ос № 5 “техническа помощ” от оперативна програма за развитие на сектор “…

Наредба № 30 от 14 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “аниматор в туризма”

Наредба № 30 от 15 юли 2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт “медицинска онкология”

Наредба № 30 от 19 декември 2003 г. за утвърждаване на медико-технически стандарт по “зъботехника”

Наредба № 30 от 19 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт “физикална и рехабилитационна медицина”

Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите (загл. доп. – дв, бр. 51 от 2008 г., изм. – дв, бр. 66 от 201…

Наредба № 30 от 2 декември 1998 г. за ползване на дървесината от горите

Наредба № 30 от 23 март 2006 г. за здравните изисквания към птици и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между република България и държавите – членки на европейския съюз, внасянето им от трети страни и за определяне на здравния ста…

Наредба № 30 от 24 юли 2002 г. за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите

Наредба № 30 от 27 юни 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства

Наредба № 30 от 29 декември 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника

Наредба № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване

Наредба № 30 от 9 юли 2004 г. за правилата за производство и предлагането на пазара на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър (загл. изм. – дв, бр. 40 от 2011 г.)

Наредба № 30 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “касиер”

Наредба № 31 от 11 септември 2008 г. за сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел

Наредба № 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика

Наредба № 31 от 1996 г. за възнагражденията на експертите, привлечени за работа в дирекция “съвет по законодателството” (загл. изм. – дв бр. 7 от 2000 г.)

Наредба № 31 от 2 август 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън република България, както и за формата на актюерската заверка, формата…

Наредба № 31 от 22 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “полиграфист”

Наредба № 31 от 23 март 2006 г. за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци

Наредба № 31 от 26 юли 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Наредба № 31 от 29 декември 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и реда за прилагането им

Наредба № 31 от 29 юли 2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните

Наредба № 31 от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа

Наредба № 31 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “снабдител”

Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “насърчаване на туристическите дейности” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 32 от 13 септември 2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя, презастрахователя и на лицата, включени в застрахователна или презастрахователна група (загл. изм. – дв, бр. 4 от 2010…

Наредба № 32 от 22 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “керамик”

Наредба № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (загл. изм. – дв, бр. 60 от 2010 г.)

Наредба № 32 от 23 октомври 2003 г. за отчетността и бюджета на синдика на банка в несъстоятелност

Наредба № 32 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене”

Наредба № 32 от 29 юли 2004 г. за условията и реда за издаване на разрешително за производство на ветеринарномедицински продукти

Наредба № 32 от 30 ноември 1999 г. за ветеринарно-санитарните изисквания и контрол на стоковите тържища

Наредба № 32 от 7 ноември 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения

Наредба № 32 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “икономист”

Наредба № 33 от 1 юли 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “строителен техник”

Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Наредба № 33 от 23 октомври 2003 г. за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност

Наредба № 33 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “оператор в хранително-вкусовата промишленост”

Наредба № 33 от 27 август 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на професионалното обучение по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските район…

Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България

Наредба № 33 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “офис мениджър”

Наредба № 34 от 1 юли 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “работник по транспортна техника”

Наредба № 34 от 23 март 2006 г. за изискванията за извършване на проверки на животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, при обмен между република България и държавите – членки на европейския съюз

Наредба № 34 от 23 октомври 2003 г. за събиране на информация и извършване на проверки относно дейността на синдика на банка в несъстоятелност

Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба № 34 от 27 август 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието …

Наредба № 34 от 4 октомври 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки

Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Наредба № 34 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “офис секретар”

Наредба № 35 от 1 юли 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “геодезист”

Наредба № 35 от 12 август 2004 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция и репродукция в пчеларството

Наредба № 35 от 17 октомври 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Наредба № 35 от 22 август 2007 г. за условията, реда и изискванията към документацията за издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от изпълнителната агенция по лекарствата

Наредба № 35 от 23 март 2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход

Наредба № 35 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “оператор в дървообработването”

Наредба № 35 от 27 август 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти по специалната програма на ев…

Наредба № 35 от 29 декември 2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социал…

Наредба № 35 от 29 ноември 2005 г. за упражняване на медицинска професия в република България от чужденци, поканени за научен обмен между лечебни заведения

Наредба № 35 от 3 ноември 1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет

Наредба № 35 от 30 ноември 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

Наредба № 35 от 8 декември 1997 г. за реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банка

Наредба № 35 от 8 юли 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт “ушно-носно-гърлени болести”

Наредба № 35 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “деловодител”

Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпс, на водачи на мпс и на председатели на изпитни…

Наредба № 36 от 15 ноември 2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Наредба № 36 от 18 август 2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати

Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол

Наредба № 36 от 22 август 2007 г. за условията и реда за вземане на проби за държавен контрол върху лекарствени продукти, извършване на изпитванията и заплащането им

Наредба № 36 от 22 януари 2004 г. за банките-попечители по кодекса за социално осигуряване

Наредба № 36 от 23 март 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход

Наредба № 36 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “техник на компютърни системи”

Наредба № 36 от 26 август 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “стругар”

Наредба № 36 от 27 август 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за пазари на производителите и тържища за плодове, зеленчуци, цветя и риба по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие…

Наредба № 36 от 6 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “очни болести”

Наредба № 36 от 7 януари 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси

Наредба № 36 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “оператор на компютър”

Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални

Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от закона за риб…

Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

Наредба № 37 от 20 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “неврохирургия”

Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците

Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях

Наредба № 37 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия”

Наредба № 37 от 26 август 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “шлосер”

Наредба № 37 от 27 август 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на признати организации на производители по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони …

Наредба № 37 от 28 септември 2004 г. за условията и реда за вземане на ембрионални органи, тъкани и соматични, плацентни и амниотични клетки с цел трансплантация

Наредба № 37 от 29 ноември 2006 г. за признаването на приетите пазарни практики

Наредба № 37 от 31 март 2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора

Наредба № 37 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “техник на прецизна техника”

Наредба № 38 от 13 септември 2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти

Наредба № 38 от 14 ноември 2008 г. за специалните изисквания за участие в схемите за национални доплащания за краве мляко и за овце майки през 2008 г.

Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. изм. – дв, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Наредба № 38 от 20 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “медицинска генетика”

Наредба № 38 от 23 декември 2004 г. за капиталовата адекватност на банките (загл. изм. – дв, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 38 от 25 юли 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Наредба № 38 от 27 август 2003 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за р…

Наредба № 38 от 28 септември 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “организатор в дървообработването и производството на мебели”

Наредба № 38 от 31 октомври 2003 г. за общите правила за въвеждане и използване на компютъризирани системи за резервация

Наредба № 38 от 4 април 2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на салмонелозите, предаващи се чрез храни

Наредба № 38 от 8 ноември 2001 г. за борба срещу листозавивачките по карамфила

Наредба № 38 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “електротехник”

Наредба № 39 от 1 декември 2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености

Наредба № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика

Наредба № 39 от 15 септември 2003 г. за условията и реда за контрол за съответствие на зърнените продукти

Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и каб…

Наредба № 39 от 21 ноември 2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество

Наредба № 39 от 28 септември 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “оператор в дървообработването”

Наредба № 39 от 29 януари 2004 г. за изискванията към водачите на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории

Наредба № 39 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “електромонтьор”

Наредба № 4 за буферните зони около резерватите

Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Наредба № 4 за контрол на техниката за растителна защита и торене

Наредба № 4 за пощенските съобщения

Наредба № 4 за хигиенните изисквания при използуването на язовири за питейно-битово водоснабдяване

Наредба № 4 от 1 март 2002 г. за приемане на ученици в националната гимназия за древни езици и култури “константин-кирил философ”

Наредба № 4 от 1 септември 2009 г. за придобиване на квалификация по професията “биотехнолог”

Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

Наредба № 4 от 10 декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт “урология”

Наредба № 4 от 10 май 2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни

Наредба № 4 от 10 януари 2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт

Наредба № 4 от 11 март 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори

Наредба № 4 от 11 януари 2001 г. за обращение на фуражните суровини

Наредба № 4 от 12 март 2002 г. за граничен ветеринарномедицински контрол

Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите

Наредба № 4 от 13 март 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт “нефрология”

Наредба № 4 от 13 януари 2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми

Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели

Наредба № 4 от 15 февруари 2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете

Наредба № 4 от 15 февруари 2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост

Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара

Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета

Наредба № 4 от 16 март 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги

Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

Наредба № 4 от 18 септември 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка

Наредба № 4 от 19 март 2001 г. за условията и реда за организиране, провеждане и участие в курсове за мотивация и квалификационни курсове на кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от кадрова военна служба, в министерството на отбраната и б…

Наредба № 4 от 19 октомври 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Наредба № 4 от 19 февруари 2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от изпълнителната агенция по трансплантация

Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти

Наредба № 4 от 19 февруари 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения

Наредба № 4 от 20 октомври 2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми

Наредба № 4 от 21 декември 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Наредба № 4 от 21 юни 2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване

Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Наредба № 4 от 23 април 2014 г. за реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, …

Наредба № 4 от 25 април 2007 г. за аеронавигационните карти

Наредба № 4 от 25 юли 2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности

Наредба № 4 от 25 юни 1999 г. за изтегляне от пазара и унищожаване на опасни стоки

Наредба № 4 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “микробиология”

Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

Наредба № 4 от 27 май 2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на зд…

Наредба № 4 от 27 март 1997 г. за железопътните прелези

Наредба № 4 от 28 юни 2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки

Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Наредба № 4 от 3 февруари 2004 г. за условията и реда за поставяне на забранителни знаци на горските пътища и места в горския фонд и определяне на техните образци

Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните

Наредба № 4 от 30 март 2004 г. за видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от закона за защита ср…

Наредба № 4 от 31 януари 2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки

Наредба № 4 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия “монтьор на електронна техника”

Наредба № 4 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професия “техник-озеленител”

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

Наредба № 4 от 6 април 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността “кинезитерапия”

Наредба № 4 от 6 март 2009 г. за определяне на правилата за обучение на кучета

Наредба № 4 от 6 февруари 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители

Наредба № 4 от 7 януари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “организатор по експлоатация на автомобилния транспорт”

Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

Наредба № 4 от 8 март 2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между република България и другите държави – членки на европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат те…

Наредба № 4 от 8 юли 1998 г. за управлението, стопанисването, отдаването под наем и разпореждането с жилища, ателиета, гаражи и паркоместа от ведомствения фонд на строителните войски

Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

Наредба № 4 от 9 януари 2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите

Наредба № 4 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “корабен монтьор”

Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Наредба № 40 от 15 септември 2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност

Наредба № 40 от 2 декември 2008 г. за условията за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености

Наредба № 40 от 20 април 2006 г. за условията и реда за договаряне, изкупуване и окачествяване на захарно цвекло и за определяне и изплащане на субсидията за произведени и продадени количества захарно цвекло

Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок

Наредба № 40 от 27 февруари 2008 г. за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар

Наредба № 40 от 7 януари 2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления

Наредба № 40 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “техник на енергийни съоръжения и инсталации”

Наредба № 4018 от 16 септември 2005 г. за работното време на авиационния персонал

Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни

Наредба № 41 от 11 юни 2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане

Наредба № 41 от 20 април 2006 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на риба и други водни организми

Наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на “медицински стандарти по обща медицинска практика”

Наредба № 41 от 24 септември 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт “диализно лечение”

Наредба № 41 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “медицинска паразитология”

Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

Наредба № 41 от 29 ноември 2004 г. за съхраняване на минимални количества наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи на борда на кораби и въздухоплавателни средства

Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Наредба № 41 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”

Наредба № 42 от 12 декември 2008 г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях

Наредба № 42 от 15 декември 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “машинен оператор”

Наредба № 42 от 20 април 2006 г. за здравните изисквания към сперма от животни от семейство “BOVIDAE” при обмена й между република България и държавите – членки на европейската общност, и при внасянето от трети страни (загл. изм. – дв, бр. 1 от 2008 г….

Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (загл. изм. – дв, бр. 75 от 2014 г., доп. – дв, бр. 106 от 2014 г.)

Наредба № 42 от 24 октомври 2003 г. за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски продукти

Наредба № 42 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “професионални болести”

Наредба № 42 от 3 ноември 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането (загл. доп….

Наредба № 42 от 4 октомври 2002 г. за профилактика и борба със салмонелозите по птиците

Наредба № 42 от 6 юли 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (загл. изм. – дв, бр. 11 от 2012 г.)

Наредба № 42 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “химик-оператор”

Наредба № 43 от 11 септември 2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки

Наредба № 43 от 13 ноември 1995 г. за профилактика и контрол на вирусните хепатити в република България

Наредба № 43 от 20 април 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник

Наредба № 43 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “технолог в силикатните производства”

Наредба № 44 от 10 октомври 2001 г. за превоз на товари с железопътен транспорт

Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Наредба № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наредба № 44 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “клинична имунология”

Наредба № 44 от 26 ноември 2001 г. за търговия с комбинирани фуражи

Наредба № 44 от 29 октомври 2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни

Наредба № 44 от 7 октомври 2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите

Наредба № 44 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “хлебар-сладкар”

Наредба № 45 от 1 декември 1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти

Наредба № 45 от 2 март 2012 г. за достъпа до съхраняваните от комисията за финансов надзор документи

Наредба № 45 от 20 април 2006 г. за здравните изисквания при придвижване на еднокопитни животни между република България и държавите – членки на европейския съюз, и внасянето от трети страни

Наредба № 45 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “спешна медицина”

Наредба № 45 от 30 ноември 2001 г. за правилата за номериране на международните и на вътрешните пътнически и товарни влакове

Наредба № 45 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “техник-технолог по качеството на храни и напитки”

Наредба № 46 от 11 април 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от фонда за компенсиране на инвеститорите

Наредба № 46 от 20 април 2006 г. за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини и храни от животински произход

Наредба № 46 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “клинична алергология”

Наредба № 46 от 3 декември 2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов

Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Наредба № 46 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “растениевъд”

Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност

Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър

Наредба № 47 от 11 юли 2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества

Наредба № 47 от 20 април 2006 г. за изискванията към граничните инспекционни ветеринарни пунктове и условията и реда за провеждане на граничен инспекционен ветеринарен контрол

Наредба № 47 от 28 декември 2004 г. за изискванията към хранителните добавки (загл. изм. – дв, бр. 44 от 2007 г.)

Наредба № 47 от 8 септември 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти

Наредба № 47 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “техник-животновъд”

Наредба № 48 от 11 ноември 2003 г. за реда и начините за вземане на проби и използваните методи за анализ на пчелния мед

Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията

Наредба № 48 от 28 декември 2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка

Наредба № 48 от 9 септември 2010 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

Наредба № 48 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “преводач жестомимичен език”

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите

Наредба № 49 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпит…

Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства

Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Наредба № 49 от 20 април 2006 г. за здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между република България и държавите – членки на европейския съюз, и при внасянето им от трети страни

Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Наредба № 49 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “организатор на туристическа агентска дейност”

Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от кодекса на труда

Наредба № 5 за измервателните единици в гражданската авиация

Наредба № 5 за ограничаване разпространението на болестта огнен пригор по овощните култури с причинител бактерията ERWINIA AMYLOVORA

Наредба № 5 от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове

Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи

Наредба № 5 от 1 септември 2009 г. за придобиване на квалификация по професията “лаборант”

Наредба № 5 от 10 декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт “вирусология”

Наредба № 5 от 10 май 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории

Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища

Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения

Наредба № 5 от 13 декември 2007 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за предоставяне на телефонни справочни услуги

Наредба № 5 от 14 февруари 2008 г. за условията и реда за включване и изключване във/от списъка на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от закона за кредитните институции

Наредба № 5 от 15 април 2003 г. за предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда с азбест

Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

Наредба № 5 от 15 октомври 2003 г. за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент

Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Наредба № 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (загл. изм. – дв, бр. 93 от 2011 г.)

Наредба № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Наредба № 5 от 22 февруари 2007 г. за организацията на граничния ветеринарномедицински контрол при внасяне и транзитно преминаване на животни от трети страни

Наредба № 5 от 23 ноември 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за създаване на кадастъра и геодезически измервания, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в аге…

Наредба № 5 от 23 юли 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура

Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия

Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните

Наредба № 5 от 26 април 2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения за сортоизпи…

Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)

Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите

Наредба № 5 от 29 декември 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда (загл. изм. – дв, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)

Наредба № 5 от 29 юни 2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път

Наредба № 5 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. “инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” по приоритетна ос № 1 “мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от оп…

Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане

Наредба № 5 от 30 ноември 1988 г. за издаване разрешения за използуване на атомна енергия

Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

Наредба № 5 от 31 януари 2005 г. за условията и реда за безвъзмездно предоставяне на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки (загл. изм. – дв, бр. 37 от 2007 г.)

Наредба № 5 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “сътрудник в малък и среден бизнес”

Наредба № 5 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията “дивечовъд”

Наредба № 5 от 4 март 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития

Наредба № 5 от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти

Наредба № 5 от 7 януари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт”

Наредба № 5 от 8 октомври 2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби

Наредба № 5 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “строител”

Наредба № 50 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи

Наредба № 50 от 20 април 2006 г. за здравните изисквания към сперма от нерези при обмен между република България и държавите – членки на европейската общност, и при внасяне от трети страни

Наредба № 50 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “орална хирургия”

Наредба № 50 от 28 декември 2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт

Наредба № 50 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “оператор в силикатните производства”

Наредба № 51 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели (загл. изм. – дв, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

Наредба № 51 от 20 април 2006 г. за националния резерв, индивидуалните млечни квоти, одобрението на изкупвачи и изкупуването на краве мляко

Наредба № 51 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “организатор интернет приложения”

Наредба № 51 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “детска дентална медицина”

Наредба № 52 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците (загл. изм. – дв, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)

Наредба № 52 от 18 февруари 2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски

Наредба № 52 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “работник в растениевъдството”

Наредба № 52 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “ортодонтия”

Наредба № 52 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между република България и държавите – членки на европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и …

Наредба № 53 от 10 февруари 2003 г. за комбиниран превоз на товари

Наредба № 53 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача

Наредба № 53 от 13 декември 2010 г. за условията и реда за осигуряване на денонощен достъп на лекарите, пряко участващи в медицинското обслужване на потенциалния донор, до служебния регистър на изпълнителната агенция по трансплантация, който включва ли…

Наредба № 53 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “организатор на спортни прояви и първенства”

Наредба № 54 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови колесни и верижни превозни средства по отношение на електромагнитната съвместимост (загл. доп. – дв, бр. 77…

Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

Наредба № 54 от 2 юни 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

Наредба № 54 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “помощник-инструктор по фитнес”

Наредба № 54 от 28 април 2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от закона за рибарството и аквакултурите

Наредба № 54 от 28 ноември 2002 г. за условията и реда за организиране на наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите по земеделските култури

Наредба № 55 от 13 декември 2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели (загл. изм. – дв, бр. 37 от 2013 г.)

Наредба № 55 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори по отношение на монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация и за одобрение на типа като компонент на устройства за осветяване и с…

Наредба № 55 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “помощник-треньор”

Наредба № 55 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към някои копитни животни при внасяне или транзитно преминаване през територията на европейския съюз

Наредба № 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура

Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правос…

Наредба № 56 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “маникюрист-педикюрист”

Наредба № 56 от 9 май 2006 г. определяща образците на официалните фитосанитарни сертификати и на фитосанитарните сертификати за реекспорт, съпровождащи растения, растителни и други продукти от трети страни

Наредба № 57 от 8 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “авиационен техник”

Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (загл. изм. – дв, бр. 88 от 2007 г., изм. – дв, бр. 84 от 2010 г., изм. – дв, бр. 5 от 2012 г.)

Наредба № 58 от 10 декември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез дина…

Наредба № 58 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “музикант-инструменталист”

Наредба № 58 от 2 август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

Наредба № 58 от 9 май 2006 г. за борба срещу калифорнийската щитоносна въшка (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMST.)

Наредба № 59 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “музикант-вокалист”

Наредба № 59 от 5 декември 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Наредба № 6 за използуване и представяне на недвижимите паметници на културата

Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места

Наредба № 6 за реда, условията и изискванията за организиране провеждането на квалификационно и мотивационно обучение

Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на народната просвета

Наредба № 6 за устройството и дейността на българския корабен регистър

Наредба № 6 за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни

Наредба № 6 от 1 ноември 2011 г. за изискванията за пощенската сигурност

Наредба № 6 от 1 септември 2009 г. за придобиване на квалификация по професията “плетач”

Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

Наредба № 6 от 10 февруари 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт “ендокринология и болести на обмяната”

Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества

Наредба № 6 от 12 декември 1997 г. за извършване на превоз на трудноподвижни лица

Наредба № 6 от 12 март 2008 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка

Наредба № 6 от 12 март 2010 г. за условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти

Наредба № 6 от 12 юни 1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език

Наредба № 6 от 13 март 2008 г. за универсалната услуга по закона за електронните съобщения (загл. изм. – дв, бр. 77 от 2012 г.)

Наредба № 6 от 13 юли 2004 г. за реда за инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа, за видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и регулираните пазари, на които те се търгуват

Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

Наредба № 6 от 18 февруари 2000 г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии

Наредба № 6 от 19 март 2003 г. за реда и местата за извършване на специализираните медицински и психологически изследвания и на периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане

Наредба № 6 от 19 февруари 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение

Наредба № 6 от 19 юни 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от закона за здравното осигуряване

Наредба № 6 от 20 март 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски

Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

Наредба № 6 от 21 юли 2006 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижната радиослужба за професионални цели

Наредба № 6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни (загл. доп. – дв, бр. 44 от 2009 г.)

Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Наредба № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите…

Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете

Наредба № 6 от 28 май 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

Наредба № 6 от 28 март 2002 г. за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им

Наредба № 6 от 29 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “лъчелечение”

Наредба № 6 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. “производствени инвестиции в аквакултурата” по приоритетна ос № 2 “аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на проду…

Наредба № 6 от 30 май 2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители

Наредба № 6 от 4 април 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт “козметична (естетична) хирургия”

Наредба № 6 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “механизатор на горска техника”

Наредба № 6 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия “работник в хранително-вкусовата промишленост”

Наредба № 6 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията “портиер-пиколо”

Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в република България

Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер

Наредба № 6 от 5 март 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Наредба № 6 от 5 февруари 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в република България

Наредба № 6 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “ресторантьор”

Наредба № 6 от 7 юни 2005 г. за мониторинг на произведените и реализирани на пазара количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко

Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в интегрираната информационна система…

Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Наредба № 6 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “строител-монтажник”

Наредба № 60 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “балетист”

Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Наредба № 60 от 9 май 2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти

Наредба № 61 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “танцьор”

Наредба № 61 от 26 август 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба

Наредба № 61 от 9 май 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на европейския съюз (загл. изм. – дв, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)

Наредба № 62 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “музикален оформител”

Наредба № 62 от 26 август 2003 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на страничната защита (загл. изм. – дв, бр. 60 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 62 от 9 май 2006 г. за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на ветеринарномедицински продукт

Наредба № 63 за прилагане на указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица

Наредба № 63 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “режисьор”

Наредба № 63 от 16 май 2006 г. за условията и реда за определяне на квоти за производство на захар и изоглюкоза и реда за осъществяване на контрол върху производството

Наредба № 63 от 26 август 2003 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (загл. изм. – дв, бр. 60 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 64 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “оператор”

Наредба № 64 от 16 май 2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност

Наредба № 64 от 26 август 2003 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за измерване на скоростта и на оборудването за заден ход (загл. изм. – дв, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 65 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “режисьор на пулт”

Наредба № 65 от 16 май 2006 г. за изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти и/или активни субстанции (загл. доп. – дв, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)

Наредба № 65 от 26 август 2003 г. за ео одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства (загл. изм. – дв, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 66 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “репортер и водещ”

Наредба № 66 от 16 май 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки

Наредба № 67 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “дърворезбар”

Наредба № 67 от 16 май 2006 г. за униформеното облекло и служебната карта на контролните органи на национална служба за растителна защита

Наредба № 67 от 26 август 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита

Наредба № 68 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “оператор информационно осигуряване”

Наредба № 68 от 16 май 2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на европейската общност

Наредба № 68 от 26 август 2003 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория м1 по отношение на масите и размерите (загл. изм. – дв, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 69 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “проектант компютърни мрежи”

Наредба № 69 от 16 май 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (загл. доп. – дв, бр. 6 от 2010 г.)

Наредба № 69 от 26 август 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на безопасните стъкла и за одобряване типа на безопасни стъкла

Наредба № 7 за акредитация на лаборатории за нуждите на строителството

Наредба № 7 за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени

Наредба № 7 за хигиенните изисквания за устройството и експлоатацията на гъбарници

Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Наредба № 7 от 1 септември 2009 г. за придобиване на квалификация по професията “шивач”

Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (загл. доп. – дв, бр. 37 от 2006 г.)

Наредба № 7 от 13 март 2008 г. за условията и реда за упражняване на контрол върху дейността на развъдните организации

Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Наредба № 7 от 14 януари 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република България

Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Наредба № 7 от 15 април 1997 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени средства на ветерани от войните и лицата, станали инвалиди при изпълнение на служебния си дълг като военнослужещи във въоръжените сили или вследствие на забол…

Наредба № 7 от 15 март 1999 г. за условията и реда за предоставяне на държавни учреждения на отнети или изоставени в полза на държавата моторни превозни средства

Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Наредба № 7 от 2 август 2002 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за капитални вложения, за подобряване на материалната база на данъчната администрация, за представително работно облекло и за допълнително материално стимулир…

Наредба № 7 от 2 септември 2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки

Наредба № 7 от 20 март 2007 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при зайци и реда за водене на регистър

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (загл. изм. – дв, бр. 85 от 2009 г.)

Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (загл. изм. – дв, бр. 40 от 2010 г…

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по гражданския процесуален кодекс

Наредба № 7 от 23 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки…

Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с…

Наредба № 7 от 23 март 2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи

Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Наредба № 7 от 23 юни 2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците

Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

Наредба № 7 от 24 април 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките

Наредба № 7 от 25 юни 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища

Наредба № 7 от 26 януари 2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества (загл. изм. – дв, бр. 37 от 2013 г.)

Наредба № 7 от 27 януари 2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване

Наредба № 7 от 28 октомври 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на република България

Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. доп. – дв, бр. 27 от 2008 г.)

Наредба № 7 от 29 юни 2006 г. за взаимодействието на регистър булстат с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни

Наредба № 7 от 3 май 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

Наредба № 7 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. “инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на приоритетна ос № 2 “аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, …

Наредба № 7 от 30 юли 2004 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование

Наредба № 7 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “сервитьор-барман”

Наредба № 7 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия “оператор в текстилното производство”

Наредба № 7 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията “работник в горското стопанство”

Наредба № 7 от 4 октомври 2004 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба

Наредба № 7 от 5 август 2008 г. за условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване

Наредба № 7 от 5 март 2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки (загл. изм. – дв, бр. 66…

Наредба № 7 от 5 ноември 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на п…

Наредба № 7 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “екскурзовод”

Наредба № 7 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества

Наредба № 7 от 8 юни 1998 г. за системите за физическа защита на строежите

Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

Наредба № 7 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”

Наредба № 70 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост”

Наредба № 70 от 26 август 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройства за ограничаване на скоростта или на бордови системи за ограничаване на скоростта и за одобряване типа на устройствата за ограничаване на с…

Наредба № 70 от 29 май 2006 г. за въвеждане на изисквания към етикета или документа, издаван от производителя на размножителен материал от декоративни растения

Наредба № 71 от 7 октомври 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки

Наредба № 71 от 9 август 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “спасител при бедствия, аварии и катастрофи”

Наредба № 72 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “здравен асистент”

Наредба № 72 от 7 октомври 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на механичните теглително-прикачни устройства и за одобряване типа на механични теглително-прикачни устройства

Наредба № 73 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “болногледач”

Наредба № 73 от 31 май 2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на декоративни растения, които се поддържат от производителите и търговците

Наредба № 74 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “машинен техник”

Наредба № 74 от 31 май 2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на овощен посадъчен материал и овощни растения, които се поддържат от производителите и търговците

Наредба № 74 от 7 октомври 2003 г. за ео одобряване типа на гуми, ео одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ео одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите (з…

Наредба № 75 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “машинен монтьор”

Наредба № 75 от 31 май 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения

Наредба № 75 от 7 октомври 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите м2, м3, N и техните ремаркета от категория о по отношение на масите и размерите

Наредба № 76 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “графичен дизайнер”

Наредба № 76 от 31 май 2006 г. за установяване на допълнителни условия относно наблюдението и контрола на производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения

Наредба № 76 от 7 октомври 2003 г. за ео одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета (загл. изм. – дв, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 77 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “библиотекар”

Наредба № 77 от 31 май 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в официалната сортова листа на република бъ…

Наредба № 78 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “ветеринарен техник”

Наредба № 78 от 28 ноември 2006 г. за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво “природен газ” или “втечнен нефтен газ”, по о…

Наредба № 78 от 31 май 2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи на пазара на европейския съюз

Наредба № 79 от 1 юни 2006 г. за изискванията и реда за акредитация и годишно сертифициране на разплащателната агенция

Наредба № 79 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “компютърен аниматор”

Наредба № 79 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за превоз на опасни товари по пътищата

Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници

Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (загл. изм. – дв, бр. 98 от 2009 г., доп. – дв, бр. 66 от 2010 г.)

Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Наредба № 8 от 12 декември 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложе…

Наредба № 8 от 12 ноември 2003 г. за централния депозитар (загл. изм. – дв, бр. 24 от 2013 г.)

Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм. – дв, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)

Наредба № 8 от 14 януари 1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в република България

Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето …

Наредба № 8 от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

Наредба № 8 от 19 октомври 2004 г. за допълнителните правила за тарифно класиране на стоки

Наредба № 8 от 20 март 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло

Наредба № 8 от 23 март 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт “клинична хематология”

Наредба № 8 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби

Наредба № 8 от 24 април 2014 г. за капиталовите буфери на банките

Наредба № 8 от 25 януари 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води

Наредба № 8 от 26 ноември 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд “условия на труд”

Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

Наредба № 8 от 28 януари 2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов

Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “модернизиране на земеделските стопанства” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 8 от 31 октомври 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за пос…

Наредба № 8 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия “планински водач”

Наредба № 8 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията “животновъд”

Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите

Наредба № 8 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията “козметик”

Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Наредба № 8 от 9 март 2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки

Наредба № 8 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “пътен строител”

Наредба № 80 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност”

Наредба № 80 от 22 юни 2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите – членки на европейския съюз

Наредба № 80 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на предни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета

Наредба № 81 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “дисководещ”

Наредба № 81 от 22 юни 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз

Наредба № 81 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на осветители на задния регистрационен номер на моторни превозни средства и техните ремаркета

Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-311 от 17 юли 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-407 от 11 август 2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните сл…

Наредба № 8121з-1010 от 16 декември 2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на нено…

Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-346 от 25 юли 2014 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-347 от 25 юли 2014 г. за условията и реда за награждаване на служителите на министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-465 от 26 август 2014 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България

Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях

Наредба № 8121з-617 от 26 септември 2014 г. за изискванията към извънщатните сътрудници на министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Наредба № 8121з-648 от 1 октомври 2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-667 от 6 октомври 2014 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на европейския съюз и в международни организации

Наредба № 8121з-758 от 22 октомври 2014 г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-792 от 29 октомври 2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободрява…

Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Наредба № 8121з-995 от 13 декември 2014 г. за условията и реда за предоставяне на порционни пари на служителите на министерството на вътрешните работи

Наредба № 82 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “компютърен график”

Наредба № 82 от 22 юни 2006 г. за защитените зони в европейската общност, изложени на особен фитосанитарен риск

Наредба № 82 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за теглене на моторни превозни средства

Наредба № 83 от 18 юли 2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на хомеопатични ветеринарномедицински продукти

Наредба № 83 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “сътрудник по управление на индустриални отношения”

Наредба № 83 от 30 май 2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг

Наредба № 83 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на отоплителните системи и за одобряване типа на отоплител (загл. изм. – дв, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – дв, б…

Наредба № 84 от 18 юли 2006 г. за изготвяне на планове за ликвидиране на бруцелозата по говедата, туберкулозата по говедата и ензоотичната левкоза по говедата

Наредба № 84 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “икономист-информатик”

Наредба № 84 от 8 януари 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение на външните изпъкнали части

Наредба № 847 от 15 януари 2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на общността, установени в република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на република България с държа…

Наредба № 85 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “оператор на парни и водогрейни съоръжения”

Наредба № 85 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета

Наредба № 86 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “инструктор по спортно-туристическа дейност”

Наредба № 86 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стоп-сигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета

Наредба № 87 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “спортен масажист”

Наредба № 87 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на задни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета (загл. изм. – дв, бр. 90 от 2006 г.)

Наредба № 88 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “мехатроника”

Наредба № 88 от 8 януари 2004 г. за одобряване на типа на светлинни устройства за паркиране на нови моторни превозни средства

Наредба № 89 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията “куриер”

Наредба № 89 от 8 януари 2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците