Правилник № 18 за задачите, организацията и вътрешния ред в столовете и бюфетите при училищата

Правилник за дейността на народните астрономически обсерватории и планетариуми в република България

Правилник за дейността на националната агенция за оценяване и акредитация

Правилник за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение

Правилник за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на центъра за информационно осигуряване на образованието (дв, бр. 55 от 2005 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на центъра за информационно осигуряване на образованието (дв, бр. 55 от 2005 г.)

Правилник за изменение и допълнение на устройствените правилници на българо-германските центрове за професионално обучение в пазарджик, плевен, стара загора и смолян

Правилник за изменение и допълнение на устройствените правилници на българо-германските центрове за професионално обучение в пазарджик, плевен, стара загора, смолян и царево

Правилник за изменение на устройствените правилници на националния център за професионално развитие и българо-германските центрове за професионално обучение в пазарджик, плевен, стара загора и смолян

Правилник за организацията и дейността на домовете за деца

Правилник за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни

Правилник за прилагане на европейската патентна конвенция от 5 октомври 1973 г., последно изменение с решение на административния съвет на европейската патентна организация от 13 октомври 1999 г.

Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове

Правилник за прилагане на закона за ветераните от войните

Правилник за прилагане на закона за ветеринарномедицинската дейност

Правилник за прилагане на закона за военната полиция

Правилник за прилагане на закона за военноинвалидите и военнопострадалите

Правилник за прилагане на закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Правилник за прилагане на закона за горите

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата

Правилник за прилагане на закона за държавна агенция “национална сигурност”

Правилник за прилагане на закона за държавната собственост

Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция

Правилник за прилагане на закона за държавните помощи

Правилник за прилагане на закона за държавния вътрешен финансов контрол

Правилник за прилагане на закона за държавния протокол

Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Правилник за прилагане на закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения

Правилник за прилагане на закона за закрила на детето

Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация

Правилник за прилагане на закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие

Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

Правилник за прилагане на закона за концесиите

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча

Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари

Правилник за прилагане на закона за митниците

Правилник за прилагане на закона за народната просвета

Правилник за прилагане на закона за народното здраве

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите

Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки

Правилник за прилагане на закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на софия

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за опазване на селскостопанското имущество

Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България

Правилник за прилагане на закона за публично-частното партньорство

Правилник за прилагане на закона за пътищата

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в република България

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

Правилник за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на република България

Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца

Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия

Правилник за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (загл. изм. – дв, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)

Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта

Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България

Правилник за прилагане на националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Правилник за прилагане на указ № 2242 за свободни зони (загл. изм. – дв, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.)

Правилник за прилагане на указ № 904 за борба с дребното хулиганство

Правилник за прилагането на система за финансов мениджмънт в министерството на отбраната

Правилник за приложение на закона за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване

Правилник за приложение на закона за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места

Правилник за приложение на указа за търговското корабоплаване на народна република България за международните превози по р. дунав

Правилник за приложение на указа за уреждане на техническата правоспособност и правото на частна техническа практика

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост

Правилник за устройството и дейността на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

Правилник за устройството и дейността на звено за координация на проекта “усъвършенстване на образованието”

Правилник за устройството и дейността на звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на министерството на образованието, младежта и науката (загл. изм. – дв, бр. 76 от 2009 г.)

Правилник за устройството и дейността на националния дворец на децата

Правилник за устройството и дейността на националния педагогически център

Правилник за устройството и дейността на националното звено за оценяване в средното образование

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

Правилник за устройството и дейността на център “информационни технологии в образованието”

Правилник за устройството и дейността на център “конкурентна система за обучение и управление на висшето образование”

Правилник за устройството и дейността на центъра за информационно осигуряване на образованието

Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Правилник за устройството, организацията и дейността на национален център за отдих, възстановяване и спорт

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение в смолян

Устройствен правилник на държавната агенция за закрила на детето

Устройствен правилник на звеното за изпълнение на проекти по програма фар

Устройствен правилник на министерството на образованието и науката (загл. изм. – дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)