Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения

Правила за плаване по река Дунав

Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи

Правила за речния надзор по Дунава

Правилник № 033 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV

Правилник № 18 за задачите, организацията и вътрешния ред в столовете и бюфетите при училищата

Правилник № д-01-016 за безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород

Правилник за автоматизираните информационни системи в Столична община

Правилник за администрацията в съдилищата

Правилник за администрацията на Върховния административен съд

Правилник за администрацията на Върховния касационен съд

Правилник за администрацията на прокуратурата на Република България (ПАПРБ)

Правилник за арбитраж “ад хок”, подпомаган от арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. – дв, бр. 19 от 2005 г.)

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

Правилник за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

Правилник за вписванията

Правилник за вътрешния ред в туристическите и алпийските хижи, заслони, спални и домове

Правилник за дейността и организацията на работа на център “Фонд за лечение на деца”

Правилник за дейността и организацията на работа на център “Фонд за трансплантация”

Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие “Транспортно строителство и възстановяване”

Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие “Строителство и възстановяване”

Правилник за дейността и устройството на нисм “Н. и. пирогов”

Правилник за дейността и устройството на републиканския център по протезиране и възстановителна хирургия

Правилник за дейността на “Централен депозитар” АД

Правилник за дейността на вакуумната дезинсекционна камера в гр. Бургас

Правилник за дейността на Висшия съвет по фармация

Правилник за дейността на военнослужещите и цивилните служители в службата на военния аташе към дипломатическите представителства на република България

Правилник за дейността на Инспектората на министерството на отбраната

Правилник за дейността на кастрационни центрове за безстопанствените кучета на територията на Столична община

Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Правилник за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и на нейната администрация

Правилник за дейността на Междуведомствения комитет за приоритетни проекти за околната среда и развитието на република България

Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане

Правилник за дейността на народните астрономически обсерватории и планетариуми в република България

Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация

Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Правилник за дейността на Националния съвет по застраховане

Правилник за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация

Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове

Правилник за дейността на противосвлачищните станции в народна република България

Правилник за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

Правилник за дейността на социалните учебно-професионални заведения

Правилник за дейността на спасителните центрове

Правилник за дейността на столичната общинска агенция за приватизация

Правилник за дейността на Съвета по гражданството при министерството на правосъдието (загл. изм. – дв, бр. 43 от 2005 г.)

Правилник за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване

Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване

Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър

Правилник за дейността на Съвета по осиновяване

Правилник за дейността на Управителния съвет на фонд “Условия на труд”

Правилник за дейността на фармакопейния комитет

Правилник за дейността на Фонд “Условия на труд”

Правилник за дейността на щабовете за подобряване на работата в железопътния, водния и автомобилния транспорт, създадени с решение № 31 на министерския съвет от 20 февруари 1979 г.

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на междуведомствения съвет по пространствени данни

Правилник за детските педагогически стаи

Правилник за залавяне и транспортиране на безстопанствените кучета на територията на столична община

Правилник за застрояване, благоустрояване и опазване на националния архитектурно-исторически резерват копривщица

Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите

Правилник за издаване на българските лични документи

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието (дв, бр. 55 от 2005 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието (дв, бр. 55 от 2005 г.)

Правилник за изменение и допълнение на устройствените правилници на Българо-германските центрове за професионално обучение в пазарджик, плевен, стара загора и смолян

Правилник за изменение и допълнение на устройствените правилници на Българо-германските центрове за професионално обучение в пазарджик, плевен, стара загора, смолян и царево

Правилник за изменение на устройствените правилници на Националния център за професионално развитие и българо-германските центрове за професионално обучение в пазарджик, плевен, стара загора и смолян

Правилник за използване, актуализиране и поддържане на националната номенклатура на товарите в транспорта

Правилник за изпълнение на Конвенцията за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт

Правилник за категоризиране и прекатегоризиране на ръководителите на художествената самодейност

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Правилник за митнишкия надзор по река Дунав

Правилник за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд “Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение”

Правилник за образуване на цени на зъботехнически дейности, извършвани от медицински специалисти на частна практика и от частни здравни заведения

Правилник за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд (сопф)

Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация

Правилник за организацията и дейността на Великото народно събрание

Правилник за организацията и дейността на Висшия медицински съвет

Правилник за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация

Правилник за организацията и дейността на домовете за деца

Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към министерството на отбраната

Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към селскостопанската академия

Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества

Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди

Правилник за организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации

Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при столична община

Правилник за организацията и дейността на Ловния съвет към национално управление по горите, съветите по лова към регионалните управления на горите и комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции

Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет

Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

Правилник за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора

Правилник за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация (загл. изм. – дв, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)

Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет за наука и иновации (загл. изм. – дв, бр. 44 от 2013 г.)

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по туризъм

Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие

Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по достъпност и интеграция на хора с увреждания към столичния общински съвет

Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на столична община

Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – софия

Правилник за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на столична община

Правилник за организацията и дейността на Омбудсмана

Правилник за организацията и дейността на Постоянните комисии по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния

Правилник за организацията и дейността на Районен съвет – гр. София

Правилник за организацията и дейността на Регионалната митническа дирекция – Бургас

Правилник за организацията и дейността на регионалната митническа дирекция – варна

Правилник за организацията и дейността на регионалната митническа дирекция – пловдив

Правилник за организацията и дейността на регионалната митническа дирекция – русе

Правилник за организацията и дейността на регионалната митническа дирекция – софия

Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие

Правилник за организацията и дейността на столичен инспекторат към столична община

Правилник за организацията и дейността на столичния общински съвет (загл. изм. – решение № 84 по протокол № 7 от 28.02.2008 г.)

Правилник за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от закона за администрацията

Правилник за организацията и дейността на съвета за регионално развитие към министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие

Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита

Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество

Правилник за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112

Правилник за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни

Правилник за организацията и работата на съвета по изпълнение на наказанията

Правилник за организацията на дейността на енергийния борд

Правилник за организацията на дейността на инспектората към висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите

Правилник за организацията на дейността на конституционния съд

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие “гробищни паркове”

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие “екоравновесие”

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие “зоологическа градина софия”

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие “софия – проект”

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие “софпроект – общ градоустройствен план”

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие “социален патронаж”

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие “стара софия” със софийски исторически музей

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие “туризъм” (загл. изм. – решение № 555 по протокол № 67 от 11.09.2014 г.)

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие “управление на общински земи и гори”

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие /оп/ “столично предприятие за третиране на отпадъци” – спто

Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа

Правилник за организацията на дейността на съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз

Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация

Правилник за организацията на контролните органи по радиационна безопасност

Правилник за организацията на работа и дейността на център за асистирана репродукция (загл. изм. – дв, бр. 13 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Правилник за организацията на трудотерапията и помощната стопанска дейност в системата на социалните грижи

Правилник за организацията, дейността и финансирането на съвета по животновъдство

Правилник за организацията, задачите и функциите на военната инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Правилник за организацията, задачите и функциите на инспекция за специализиран технически надзор при дирекция “управление на собствеността и социални дейности” в министерството на вътрешните работи

Правилник за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Правилник за основните задачи, устройството и дейността на правителствената комисия по изпълнението на резолюциите на съвета за сигурност на оон, налагащи търговско-икономически санкции на други държави, и преодоляване на неблагоприятните последици за …

Правилник за отличията на столичния общински съвет

Правилник за охраната на труда на учащите се при провеждане на производствено обучение и производствена практика

Правилник за планиране на населените места

Правилник за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по газокислородно рязане и заваряване

Правилник за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по електродъгово заваряване

Правилник за помирение на арбитражния съд при българската търговско-промишлена палата

Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура

Правилник за прилагане на закона за закрила на детето

Правилник за прилагане на закона за народната просвета

Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта

Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора

Правилник за провеждане на теренни археологически проучвания в република България

Правилник за работа на експертния съвет по оценката на риска в областта на безопасността на храните

Правилник за работа на консултативния съвет към министъра на икономиката (загл. изм. – дв, бр. 21 от 2001 г.)

Правилник за работа на националния съвет за защита на потребителите

Правилник за работата на междуведомствената комисия за предотвратяване и ликвидиране на йоддефицитните заболявания и нарушения

Правилник за работата на помирителните комисии

Правилник за работата на съвета за координация на контрола към националния съвет по безопасност на храните

Правилник за работата на увеселителните забави и игри за развлечение, пътуващи естрадно-циркови трупи, илюзионисти и др., организирани от дирекцията на българските циркове

Правилник за работата на управителния съвет на фонд “здравна информация” към министерството на здравеопазването

Правилник за разпространението на генетически изменени висши растения, създадени чрез рекомбинантна днк технология

Правилник за реда в корабоплаването по вътрешните води в народна република България

Правилник за реда за водене на регистрите при министерството на регионалното развитие и благоустройството на европейските обединения за териториално сътрудничество със седалище в република България и на българските юридически лица, които членуват в евр…

Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Правилник за реда и начина за разпределяне и изразходване на средствата по фондовете за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия

Правилник за социално обслужване на лица и семейства

Правилник за статута на футболистите в системата на българския футболен съюз

Правилник за структурата и дейността на държавно предприятие “съобщително строителство и възстановяване”

Правилник за структурата, дейността и задачите на окръжните дирекции “библиотеки”

Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция “пътна инфраструктура”

Правилник за структурата, организацията и дейността на националния съвет за закрила на детето

Правилник за структурата, организацията и реда за използване на националната гвардейска част

Правилник за структурния състав и организацията на работа на специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от закона за културното наследство

Правилник за състава на националния архивен съвет и реда за неговата работа

Правилник за състава, функциите и дейността на националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата

Правилник за творческия фонд при министерството на културата (загл. изм. – дв, бр. 101 от 1977 г, бр. 94 от 1998 г.)

Правилник за техническия надзор върху съоръженията с повишена опасност

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона – бургас

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона – видин

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона – пловдив

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона – русе

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона – свиленград

Правилник за ускорени производства по арбитражни дела

Правилник за условията и реда за работа на етичната комисия по трансплантация към министерския съвет

Правилник за условията и реда за работа на комисията по прозрачност по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правилник за условията и реда за работа на централната комисия по етика към министерския съвет по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост

Правилник за устройство и дейността на комисията за защита от дискриминация

Правилник за устройството и дейността на академията на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството и дейността на антидопинговия център

Правилник за устройството и дейността на балнеологичен център “камена” – велинград

Правилник за устройството и дейността на болница “лозенец”

Правилник за устройството и дейността на висшето военноморско училище “никола йонков вапцаров”

Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите

Правилник за устройството и дейността на военна академия “георги стойков раковски”

Правилник за устройството и дейността на военно-географската служба

Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия

Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Правилник за устройството и дейността на гаранционния фонд

Правилник за устройството и дейността на главна дирекция “охрана”

Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии

Правилник за устройството и дейността на диализните центрове

Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца

Правилник за устройството и дейността на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

Правилник за устройството и дейността на държавната комисия по породи животни

Правилник за устройството и дейността на държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация

Правилник за устройството и дейността на държавната комисия по ценните книжа

Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства

Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства

Правилник за устройството и дейността на държавните факултетски болници

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие “българо-германски център за професионално обучение”

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие “кабиюк”- шумен

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие “национална компания “железопътна инфраструктура”

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие “радиоактивни отпадъци”

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие “фонд затворно дело”

Правилник за устройството и дейността на звено за координация на проекта “усъвършенстване на образованието”

Правилник за устройството и дейността на звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на министерството на образованието, младежта и науката (загл. изм. – дв, бр. 76 от 2009 г.)

Правилник за устройството и дейността на института по отбрана “професор цветан лазаров” (загл. доп. – дв, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)

Правилник за устройството и дейността на информационния център на министерството на отбраната

Правилник за устройството и дейността на комендантство – мо

Правилник за устройството и дейността на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация

Правилник за устройството и дейността на комисията за финансов надзор и на нейната администрация

Правилник за устройството и дейността на консултативния съвет за подпомагане на министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия

Правилник за устройството и дейността на консултативно-експертния съвет за лечебни растения към министъра на околната среда и водите

Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения

Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към министерството на правосъдието

Правилник за устройството и дейността на междуведомствената комисия по франкофония

Правилник за устройството и дейността на междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол (загл. изм. – дв, бр. 39 от 2003 г.)

Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към министерството на транспорта (загл. изм. – дв, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.)

Правилник за устройството и дейността на музей “борис христов” – софия

Правилник за устройството и дейността на научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението при генерална дирекция “пожарна безопасност и защита на населението” – мвр

Правилник за устройството и дейността на научноизследователския институт по криминалистика и криминология

Правилник за устройството и дейността на национален литературен музей

Правилник за устройството и дейността на национален музеEн комплекс – софия

Правилник за устройството и дейността на национален музей на българското изобразително изкуство

Правилник за устройството и дейността на национален музей на образованието – гр. габрово

Правилник за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса

Правилник за устройството и дейността на националната служба за охрана при президента на република България

Правилник за устройството и дейността на националната служба за съвети в земеделието

Правилник за устройството и дейността на националния военен университет “васил левски”

Правилник за устройството и дейността на националния военноисторически музей

Правилник за устройството и дейността на националния дворец на децата

Правилник за устройството и дейността на националния институт за недвижимо културно наследство

Правилник за устройството и дейността на националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието

Правилник за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж

Правилник за устройството и дейността на националния медицински координационен център

Правилник за устройството и дейността на националния онкологичен център

Правилник за устройството и дейността на националния педагогически център

Правилник за устройството и дейността на националния студентски дом

Правилник за устройството и дейността на националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания

Правилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет (загл. изм. – дв, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г.)

Правилник за устройството и дейността на националния съвет по въпросите на социалното включване към министерския съвет

Правилник за устройството и дейността на националния съвет по медицинска експертиза

Правилник за устройството и дейността на националния учебен център

Правилник за устройството и дейността на националния център за информация и документация

Правилник за устройството и дейността на националния център по заразни и паразитни болести

Правилник за устройството и дейността на националния център по обществено здраве и анализи

Правилник за устройството и дейността на националния център по радиобиология и радиационна защита

Правилник за устройството и дейността на националния център по спортна медицина

Правилник за устройството и дейността на националния център по сърдечно-съдови заболявания и рехабилитация

Правилник за устройството и дейността на националния център по физикално лечение и рехабилитация

Правилник за устройството и дейността на националния център по фитотерапия и народна медицина

Правилник за устройството и дейността на национално издателство за образование и наука “аз буки”

Правилник за устройството и дейността на националното бюро за правна помощ

Правилник за устройството и дейността на националното звено за оценяване в средното образование

Правилник за устройството и дейността на общински културен институт “музей за история на софия”

Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Правилник за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца

Правилник за устройството и дейността на професионален сержантски колеж

Правилник за устройството и дейността на професионален старшински колеж

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

Правилник за устройството и дейността на санаторно-курортното управление

Правилник за устройството и дейността на стационарната комуникационна и информационна система

Правилник за устройството и дейността на столичен център за превенция на правонарушенията

Правилник за устройството и дейността на стопанската дирекция “изграждане на селищните системи” при окръжните народни съвети и на поделенията й

Правилник за устройството и дейността на съвета по безопасност на движението на децата в софия при столична община

Правилник за устройството и дейността на фонда за компенсиране на инвеститорите (загл. изм. – дв, бр. 3 от 2008 г.)

Правилник за устройството и дейността на централния регистър на особените залози към министерството на правосъдието

Правилник за устройството и дейността на централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при министерството на правосъдието

Правилник за устройството и дейността на централното военно окръжие

Правилник за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология

Правилник за устройството и дейността на център “информационни технологии в образованието”

Правилник за устройството и дейността на център “конкурентна система за обучение и управление на висшето образование”

Правилник за устройството и дейността на център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

Правилник за устройството и дейността на центъра за изследване и обучение по професионално ориентиране

Правилник за устройството и дейността на центъра за информационно осигуряване на образованието

Правилник за устройството и дейността на центъра за развитие на човешките ресурси

Правилник за устройството и организацията на дейността на сметната палата

Правилник за устройството и организацията на работа на националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към министерския съвет

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Правилник за устройството, дейността и структурата на медицинския институт на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация

Правилник за устройството, задачите и дейността на държавен културен институт “къща-музей “панчо владигеров”

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за книгата

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за музика и танц

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за театър

Правилник за устройството, организацията и дейността в общински културен институт “надежда” – софия

Правилник за устройството, организацията и дейността на национален център за отдих, възстановяване и спорт

Правилник за устройството, организацията и дейността на общински културен институт дом на културата “искър” – софия

Правилник за устройството, организацията и дейността на общински културен институт дом на културата “красно село”

Правилник за устройството, организацията и дейността на общински културен институт дом на културата “средец” – софия

Правилник за устройството, организацията и дейността на учебен център

Правилник за устройството, организацията и дейността на централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към министерския съвет

Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

Правилник за устройството, функциите и дейността на дп “ръководство на въздушното движение”

Правилник за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие “пристанищна инфраструктура”

Правилник за устройството, функциите и дейността на национална компания “стратегически инфраструктурни проекти”

Правилник за финансовата и счетоводната отчетност на съдебните учреждения

Правилник за функциите и организацията на дейността на експертния съвет по лечение на зависимости

Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на съвета по сигурността при министерския съвет (загл. изм. – дв, бр. 28 от 2002 г., изм. – дв, бр. 20 от 2003 г.)

Правилник за функциите, задачите и устройството на националния център по наркомании

Правилник за функциите, организацията и дейността на местен обществен комитет по превенция на хив/спин към столична община

Правилник за функциите, устройството и дейността на главна дирекция “ръководство на въздушното движение”

Правилник на арбитражния съд при българската търговско-промишлена палата

Правилник на единната национална система от колекции за култури

Правилник на фонд “научни изследвания”

Правилник по безопасността на труда при взривните работи

Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост

Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост (загл. изм. – дв, бр. 15 от 2003 г.)

Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети

Устройствен правилник на авиоотряд 28

Устройствен правилник на агенция “митници”

Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция

Устройствен правилник на агенцията за държавни вземания

Устройствен правилник на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане

Устройствен правилник на агенцията за устойчиво енергийно развитие

Устройствен правилник на агенцията за хората с увреждания

Устройствен правилник на агенцията за ядрено регулиране

Устройствен правилник на агенцията по вписванията

Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър (загл. изм. – дв, бр. 77 от 2007 г.)

Устройствен правилник на агенцията по заетостта

Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение – гр. пазарджик

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение – гр. плевен

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение – гр. стара загора

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение в смолян

Устройствен правилник на българо-германския център за професионално обучение в гр. царево

Устройствен правилник на българската агенция за инвестиции

Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните

Устройствен правилник на българския институт по метрология

Устройствен правилник на главна дирекция “гражданска въздухоплавателна администрация” (загл. изм. – дв, бр. 29 от 2000 г.)

Устройствен правилник на горска семеконтролна станция гр. пловдив

Устройствен правилник на горска семеконтролна станция гр. софия

Устройствен правилник на дирекция на природен парк “беласица”

Устройствен правилник на дирекция на природен парк “българка”

Устройствен правилник на дирекция на природен парк “витоша”

Устройствен правилник на дирекция на природен парк “врачански балкан”

Устройствен правилник на дирекция на природен парк “златни пясъци”

Устройствен правилник на дирекция на природен парк “персина”

Устройствен правилник на дирекция на природен парк “рилски манастир”

Устройствен правилник на дирекция на природен парк “русенски лом”

Устройствен правилник на дирекция на природен парк “сините камъни”

Устройствен правилник на дирекция на природен парк “странджа”

Устройствен правилник на дирекция на природен парк “шуменско плато”

Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол

Устройствен правилник на държавен културен институт “културен център “двореца” – балчик

Устройствен правилник на държавен музикално-драматичен театър “кадрие лятифова”

Устройствен правилник на държавен музикално-драматичен театър “назъм хикмет”

Устройствен правилник на държавен фонд “земеделие”

Устройствен правилник на държавна агенция “архиви”

Устройствен правилник на държавна агенция “държавен резерв и военновременни запаси”

Устройствен правилник на държавна агенция “технически операции”

Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет

Устройствен правилник на държавната агенция за българите в чужбина

Устройствен правилник на държавната агенция за закрила на детето

Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. – дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)

Устройствен правилник на държавната агенция за осигурителен надзор

Устройствен правилник на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (загл. доп. – дв, бр. 49 от 2005 г.)

Устройствен правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Устройствен правилник на държавната парично-предметна лотария

Устройствен правилник на държавния културен институт към министъра на външните работи

Устройствен правилник на държавно предприятие “български спортен тотализатор” (загл. изм. – дв, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)

Устройствен правилник на звеното за изпълнение на проекти по програма фар

Устройствен правилник на изпълнителна агенция “автомобилна администрация”

Устройствен правилник на изпълнителна агенция “българска служба за акредитация”

Устройствен правилник на изпълнителна агенция “военни клубове и военно-почивно дело”

Устройствен правилник на изпълнителна агенция “главна инспекция по труда”

Устройствен правилник на изпълнителна агенция “електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Устройствен правилник на изпълнителна агенция “медицински одит”

Устройствен правилник на изпълнителна агенция “морска администрация”

Устройствен правилник на изпълнителна агенция “национален филмов център”

Устройствен правилник на изпълнителна агенция “одит на средствата от европейския съюз” към министъра на финансите

Устройствен правилник на изпълнителната агенция “академика”

Устройствен правилник на изпълнителната агенция “борба с градушките”

Устройствен правилник на изпълнителната агенция “железопътна администрация”

Устройствен правилник на изпълнителната агенция “проучване и поддържане на р. дунав”

Устройствен правилник на изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката (загл. изм. – дв, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. – дв, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.200…

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лозата и виното

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по околна среда

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по трансплантация

Устройствен правилник на института за европейски изследвания и информация

Устройствен правилник на института по публична администрация (загл. изм. – дв, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. – дв, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. – дв, бр. 79 от 2009 г., изм. – дв, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.0…

Устройствен правилник на института по розата и етеричномаслените култури

Устройствен правилник на института по тютюна и тютюневите изделия

Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията

Устройствен правилник на комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация (загл. изм. – дв, бр. 80 от 2009 г., изм. – дв, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

Устройствен правилник на контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (загл. изм. – дв, бр. 78 от 2008 г.)

Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. варна

Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. пловдив

Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. софия

Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Устройствен правилник на министерството на външните работи

Устройствен правилник на министерството на енергетиката

Устройствен правилник на министерството на здравеопазването

Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните

Устройствен правилник на министерството на икономиката

Устройствен правилник на министерството на културата

Устройствен правилник на министерството на младежта и спорта

Устройствен правилник на министерството на образованието и науката (загл. изм. – дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)

Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите

Устройствен правилник на министерството на отбраната

Устройствен правилник на министерството на правосъдието

Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика

Устройствен правилник на министерството на туризма

Устройствен правилник на министерството на финансите

Устройствен правилник на музикален център “борис христов”

Устройствен правилник на национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. софия

Устройствен правилник на националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Устройствен правилник на националната служба за растителна защита

Устройствен правилник на националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните (загл. изм. – дв, бр. 78 от 2008 г., изм. – дв, бр. 9 от 2012 г.)

Устройствен правилник на националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация

Устройствен правилник на областните администрации

Устройствен правилник на областните дирекции “земеделие”

Устройствен правилник на опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. свищов

Устройствен правилник на опитна станция по дъбовите гори, гр. бургас

Устройствен правилник на патентното ведомство

Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

Устройствен правилник на селскостопанската академия

Устройствен правилник на служба “гражданска защита на република България”

Устройствен правилник на театрална къща “надежда”

Устройствен правилник на тополово стопанство гр. пазарджик

Устройствен правилник на центъра за насърчаване на износа

Устройствен правилник на центъра за подводна археология

Устройствен правилник на центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към министерския съвет

Устройствен правилник на центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Устройствен правилник на центъра на промишлеността на република България в москва, руска федерация