ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ MOBIZAKONI.COM

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от MOBIZAKONI.COM („Общите условия”) и урежда отношенията между MOBIZAKONI.COM („Уебсайта/ът)”и всеки един от потребителите на достъпните през MOBIZAKONI.COM информационни услуги и ресурси.

Уебсайтът MOBIZAKONI.COM предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за лично ползване комплекс от информационни ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайта.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва предоставените информационни услуги и ресурси от MOBIZAKONI.COM по всякакъв полезен нему начин, с изключение на изброените неизчерпателно действия, с които:

нарушава цялостта и/или правилното функциониране на УЕБСАЙТА;

въздейства по неправоморен начин върху системата за функциониране и/или поддръжка на УЕБСАЙТА;

нарушава авторски права и/или интелектуалната собственост на MOBIZAKONI.COM;

нарушава законодателството на Република България;

и всички други действия по преценка на екипа на MOBIZAKONI.COM.

УЕБСАЙТЪТ не носи отговорност за публикуваната информация на сайтове, към които водят линковете публикувани на MOBIZAKONI.COM.

УЕБСАЙТЪТ носи отговорност само за информацията публикувана на Интернет страницата на MOBIZAKONI.COM.

УЕБСАЙТЪТ не изисква, не събира или съхранява от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни по смисъла на българското законодателство.

За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.